Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

19.3.2018 - Geoparky majú potenciál stať sa zaujímavým trendom turistiky

V Modre sa v stredu 14. marca uskutočnila odborná konferencia o geoparkoch a geoturistike pod názvom „Geopark – nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“. Viac ako 60 účastníkov a 12 prednášajúcich zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska malo možnosť nielen oboznámiť sa navzájom so svojimi skúsenosťami, ale i diskutovať a vymieňať si názory na problematiku slovenskej verejnosti zatiaľ nie veľmi známu. Toto podujatie však malo za hlavný cieľ oznámiť postup pri plánovaní ďalšieho slovenského geoparku: Geoparku Malé Karpaty.

 
Geoturistika
Geoturistika a geoparky sú zaujímavým trendom, ktorý zahŕňa spôsoby trávenia voľného času, ale i rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít daného územia, ktoré pod konkrétny geopark spadá. Nejedná sa teda o výhradne vedecké projekty, ich primárnym cieľom je ochrana daného územia. Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti, ktoré sa snaží zachovať a prostredníctvom ktorých sa usiluje prezentovať geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty daného územia, no zároveň je nástrojom regionálneho rozvoja a turizmu.
Európska sieť geoparkov
V r. 2000 vznikla Európska sieť geoparkov (EGN) na základe dohody štyroch národných geoparkov z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska. Základným cieľom je zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním ich geologického dedičstva prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity, vzdelávania i  samotného presadzovania spoločných záujmov na medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme. V r. 2001 EGN podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v r. 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do EGN sa stáva členom GGN. K novembru 2017 má EGN 71 členov z 23 európskych krajín.
Geoparky na Slovensku
Iniciatíva zriaďovania geoparkov na Slovensku siaha do rokov 1998 – 2000, kedy začali vznikať prvé idey zriadenia a manažovania týchto území v oblasti Banskej Štiavnice, neskôr Banskej Bystrice a Fiľakova. V súčasnom období sú na Slovensku zriadené 3 geoparky: Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark a Novohradský geopark (Novohrad-Nógrád geopark). „Slovenské geoparky vznikali prevažne z aktivity štátnych inštitúcií s cieľom priblížiť verejnosti predovšetkým geologické procesy a geologickú stavbu daných území, pričom treba vyzdvihnúť, že informácie ponúkané návštevníkom boli spracované na vysokej odbornej úrovni. V súčasnosti sa však ukazuje, že geoparky, ktoré vznikli z iniciatívy štátu sa boria s nedostatkom finančných zdrojov, čo je do určitej miery spôsobené ich „závislosťou“ na štátnych finančných zdrojoch“, uviedol Jiří Vitáloš, predseda správnej rady Neziskovej organizácie Barbora, ktorá sa snaží o založenie Geoparku Malé Karpaty. Geopark Malé Karpaty vzniká podľa jeho slov „zdola“ a to najmä z iniciatívy nadšencov a záujmových združení: „Snažíme sa projekt prispôsobiť dobe, regionálnym danostiam a skúšame iný prístup. Veríme, že ak má byť geopark úspešný, musíme návštevníkom ponúknuť nie len fakty ale predovšetkým zážitok.Našu snahu zároveň sústreďujeme na realizáciu projektu „Geológia a víno“, ktorého výsledkom bude vybudovanie náučnej a odpočinkovej lokality v meste Pezinok zameranej na prezentáciu vplyvu geologických podmienok na pestovanie viniča a kvalitu vín“, hovorí ďalej Jiří Vitáloš.
 
Geopark Malé Karpaty
Projekt by mal zahŕňať spoluprácu štátnych, vzdelávacích a verejnoprávnych inštitúcií, miest, obcí a rôznych záujmových združení. V malokarpatskom regióne sa v súčasnosti svojou aktivitou prezentujú mnohé organizácie, spolky, ale aj jednotlivci, ktorí sa aktívne podieľajú na popularizácii geológie, zachovaní baníckych tradícií, odkrývaní histórie a  aktívnej ochrane prírody. Geopark Malé Karpaty je preto príležitosťou na spájanie síl a odhodlania, ktoré sa pretavia do funkčného geoparku, ako projektu celého regiónu. Z hľadiska územia sa jedná o 1 199 km2, čo je spolu 64 katastrálnych území rozdelených do 6 geomontánnych oblastí. Okrem rozvoja regiónu, služieb a produktov cestovného ruchu a zvýšenia návštevnosti domácich a zahraničných turistov, má Geopark Malé Karpaty najmä v tunajších obyvateľoch prebudiť „chuť“ po spoznávaní regiónu, jeho jedinečnosti a historických okolností, ktoré ho sformovali do dnešnej podoby a rozvíjať tak ich identifikáciu s územím, na ktorom žijú. 
       
Organizátormi odbornej konferencie „Geopark – nástroj podpory regionálneho rozvoja a turizmu“ boli Nezisková organizácia Barbora, Bratislavský samosprávny kraj, mesto Modra, Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty a Ústav turizmu, s. r. o. a finančne ju podporil Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja.