Blindfriendly Sobota 25. 5. 2019 | Meniny má Urban Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[5. 6. 2018 11:28:00]

Rokovanie zastupiteľstva 15. júna 2018

.

 

P O Z V Á N K A


na V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa


15. júna 2018 (piatok) o 10.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava


Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl – jún 2018

2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 27. 04. 2018

3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – záverečný odpočet k 30. 4. 2018

4. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2018

6. Návrh štatútu Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja


7. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ../2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2015 zo dňa 11.12.2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .. /2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29.9.2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

10. Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 zapísaných na liste vlastníctva č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, Equity Partners – stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. spočívajúceho v práve vybudovania a užívania podzemných inžinierskych sietí na majetku Bratislavského samosprávneho kraja

12. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja

13. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako vedúceho partnera do projektu „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ a podpisu Dohody o spolupráci

14. Návrh Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017

15. Návrh Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2017

16. Informácia Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu za rok 2017

17. Informácia Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2017

18. Návrh Bezplatná preprava pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji

19. Rôzne

Záver

Súvisiace dokumenty