Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

26.3.2018 - V obci Most pri Bratislave rekonštruujú vodovod

Začiatkom marca začali v Moste pri Bratislave s rekonštrukciou verejného vodovodu. Cestujúca verejnosť ako aj vodiči musia rátať s obmedzením dopravy ako aj jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Práce budú prebiehať kontinuálne s pracovnou dobou od 7.00 do 18.00 hodiny, vrátane sobôt a nedieľ. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp:

 

1. úsek

      Začiatok: pri bývalom výskumnom ústave závlahového hospodárstva
      Koniec: pri rodinnom dome č. súp. 529 
      Dĺžka: 414,96 m
      Termín realizácie: 5. 3. 2018 - 5. 4. 2018
      Trasa realizácie: povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného 
                              ústavu v zelenom páse, pokračuje cez ul. Krátku, následne poza benzí-
                              novú stanicu ČS Most až po rodinný dom č. súp. 529
 

2. úsek

      Začiatok: pri rodinnom dome č. súp. 529 
      Koniec: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú
      Dĺžka: 238,64 m
      Termín realizácie: 5. 4. 2018 - 20. 5. 2018
      Trasa realizácie: pred rodinným domom č. súp. 529 prechádza vodovod popod cestu 
                              a pokračuje ľavostranne v chodníku až po zdravotné stredisko
 
 

3. úsek

Začiatok: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. M. R. Štefánika
Koniec:   križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná
Dĺžka: 427,16 m
Termín realizácie: 20. 5. 2018 – 10. 7. 2018
Trasa realizácie: po ľavej strane v smere od Malinova
 

4. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná
Koniec:   križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej
Dĺžka: 357,78 m
Termín realizácie: 10. 7. 2018 – 2. 9. 2018 (počas letných školských prázdnin)
Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova
 

5. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej
Koniec:   križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej
Dĺžka: 426,28 m
Termín realizácie: 2. 9. 2018 – 31. 10. 2018
Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

6. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej
Koniec:   pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú
Dĺžka:    370,75 m
Termín realizácie: 31. 10. 2018 – 31. 12. 2018
      Trasa realizácie: po pravej strane v  chodníku v smere od Malinova až po zdravotné
                               stredisko
 
Na celkovú dobu výstavby bude vplývať povinnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zabezpečiť dodávku pitnej vody do obce počas celej doby rekonštrukcie verejného vodovodu. Z toho dôvodu bude potrebné vybudovať niekoľko bypassov (pre každú etapu). Majiteľ vodovodu je zo zákona povinný monitorovať a pravidelne odoberať vzorky vody pre hygienický rozbor pitnej vody. Tieto dôvody, a tiež technologické postupy, budú mať vplyv na dobu trvania rekonštrukcie.
Pri realizácii stavby bude doprava cez obec riešená obmedzením rýchlosti na 20 km/h. Pri realizácii úsekov 1. – 3., 5. – 6 bude doprava vedená v dvoch protismerných pruhoch s obmedzením šírky jazdného pruhu na 2,50 m.
 
 Pri realizácii úseku 4. bude doprava riadená signalizačnými zariadeniami – semaformi, ktoré budú nastavené tak, aby viac vozidiel v rannej špičke prešlo smerom do Bratislavy (v čase od 6:00 do 9:00) a v poobednej dopravnej špičke (od 15:00 do 19:00) zasa z Bratislavy. Semafory budú umiestnené v smere z Bratislavy, v smere zo Studeného a v smere z Malinova.
 
Počas realizácie úseku č. 2 a 6 bude v zelenom páse zriadený dočasný chodník, ktorý bude vytvorený z inertného materiálu alebo z drevených konštrukcií.
 
Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, od Malinova a od Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo.
V smere od Studeného nebude možné odbočiť na ypsilonovej križovatke na Malinovo a opačne, t. j. v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.
 
Počas celej doby rekonštrukcie vodovodu bude dopravným značením zamedzený vjazd na miestne komunikácie: ul. Športová, ul. Limbová, ul. Školská a ul. Poľná. Toto opatrenie má zamedziť neželaným prejazdom po miestnych komunikáciách, ktoré nemajú dostatočné parametre na to, aby mohli byť použité ako obchádzková trasa.
Budú použité dopravné značky B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľkami E 12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“. To znamená, že pre majiteľov vozidiel bývajúcich na uvedených uliciach, ako aj pre rodičov vezúcich deti do základnej školy, materskej školy motorovým vozidlom táto dopravná značka nebude platiť.
Súčasne upozorňujeme, že ul. Budovateľská je v smere od ul. Záhradnej a od križovatky ul. Veterná a ul. Budovateľská jednosmerná, t. j. dopravná značka B 2 zakazuje vjazd všetkých vozidiel.
 
Autobusová doprava spoločností Slovak Lines a SAD Dunajská Streda bude počas rekonštrukcie vodovodu zabezpečená. V prípade, ak bude rekonštrukcia prebiehať v úseku, kde sú umiestnené zastávky týchto spoločností, budú zastávky posunuté mimo daný úsek a budú označené mobilnými označníkmi.
 
Žiadame cestujúcu verejnosť a vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukciu vodovodu. V roku 2018 bude dopravná situácia v obci Most pri Bratislave, ako aj v širšom okolí ovplyvnená viacerými stavbami, najmä výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a obchvatu obce, preto bude potrebné časový harmonogram, hlavne v ranných hodinách prispôsobiť týmto skutočnostiam.
 

Súvisiace dokumenty


 
  • DokumentMapa (PDF, veľkosť: 1,2 MB)