Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[26. 6. 2018 9:03:00]

26.6.2018 - Zmluva o eurofondoch na opravu modranského kaštieľa je podpísaná

Bratislavský samosprávny kraj podpísal dňa 14.06.2018 Zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorá do nášho regiónu, ako aj regiónu Dolného Rakúska, prinesie viac ako 3,6 miliónov EUR. Dva kaštiele na oboch stranách hranice prejdú rozsiahlou rekonštrukciou a stanú sa z nich kultúrno-kreatívne centrá. V Bratislavskom samosprávnom kraji tak rekonštrukciou prejde kaštieľ Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

 

logo

Vďaka Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT sa v priebehu 3 rokov premenia kaštiele v Modre a Jedenspeigene na kultúrno kreatívne-centrá, podporujúce tradície a tradičné produkty v cezhraničnom území prostredníctvom množstva kultúrnych a umeleckých podujatí, súťaží, ako aj sprístupnením zdigitalizovaného fondu remeselných zbierok.

Projekt predstavuje jedinečnú spoluprácu šiestich projektových partnerov z dvoch krajín, pričom Bratislavský samosprávny kraj vystupuje v projekte ako hlavný partner, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie projektu. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre napĺňa projekt po obsahovej stránke. Za slovenskú stranu v projekte vystupuje v pozícii strategického partnera pre oblasť vinohradníctva Malokarpatské múzeum v Pezinku. Za rakúskeho partnera sa projektu zúčastnia Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ a Marktgemeinde Jedenspeigen, ktorí zabezpečia realizáciu projektovej myšlienky na svojom území.

Realizáciou projektu sa využije kreatívny potenciál cezhraničného regiónu SK-AT pre uchovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby miestnych autorov a producentov. Zároveň sa zmobilizujú a zaangažujú subjekty, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov, služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, čím sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.


BSK: Der Vertrag über Eurofonds zur Renovierung des Kastells von Modra wurde unterzeichnet

Der selbstverwaltete Landkreis Bratislava hat am 14.06.2018 den Vertrag über einen nicht rückzahlbaren finanziellen Beitrag unterzeichnet, der in unsere Region, aber auch in die Region von Niederösterreich, mehr als 3,6 Millionen EUR bringt. Zwei Kastelle auf beiden Seiten der Grenze erhalten eine umfangreiche Rekonstruktion und werden zu kulturell-kreativen Zentren. Im selbstverwalteten Landkreis Bratislava wird so das Kastell des Kleinkarpaten-Informationszentrums in Modra renoviert.

Dank des Programms der Zusammenarbeit INTERREG V-A SK-AT werden innerhalb von 3 Jahren die Kastelle in Modra und Jedenspeigen in kulturell-kreative Zentren umgewandelt, welche die Traditionen und traditionellen Produkte im grenzübergreifenden Gebiet mittels vieler kultureller und künstlerischer Veranstaltungen und Wettbewerbe sowie auch durch Zugänglichmachung des digitalisierten Fonds der handwerklichen Sammlungen unterstützen.

Das Projekt stellt eine einzigartige Zusammenarbeit von sechs Projektpartnern aus zwei Ländern dar, wobei der selbstverwaltete Landkreis Bratislava im Projekt als Hauptpartner auftritt, der für die gesamte Koordination und Leitung des Projekts verantwortlich ist. Das Kleinkarpaten-Informationszentrum in Modra erfüllt das Projekt aus inhaltlicher Sicht. Für die slowakische Seite tritt im Projekt in der Position des strategischen Partners für den Bereich Weinbau das Kleinkarpaten-Museum in Pezinok auf. Für den österreichischen Partner nehmen am Projekt das Museumsmanagement NÖ, die Kulturvernetzung NÖ und die Marktgemeinde Jedenspeigen teil, welche die Realisierung der Projektidee auf ihrem Gebiet gewährleisten.

Durch die Realisierung des Projekts wird das kreative Potenzial der grenzübergreifenden Region SK-AT zur Bewahrung und Entwicklung des natürlichen und kulturellen Erbes mittels der Erstellung eines adäquaten räumlichen Hintergrunds und der anschließenden Propagierung der Werke örtlicher Autoren und Produzenten genutzt. Gleichzeitig mobilisieren und engagieren sich Subjekte, die sich an der Entwicklung des kulturellen und natürlichen Erbes, der gemeinsamen Entwicklung der Produkte, Dienstleistungen und damit zusammenhängenden Ausbildungsaktivitäten beteiligen, wodurch eine Erweiterung der gemeinsamen grenzübergreifenden Angebote in den Bereichen Reiseverkehr, Freizeit und Kultur erzielt wird.