Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

21.1.2019 - Výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka do konca januára

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 31. januára 2019 a spolu si tak môžu prerozdeliť vyše 330 tisíc eur.

 

„Hlavnými cieľmi tejto výzvy je zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí, podpora miestnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov, znižovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy rozvojom zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení ako aj ochrana životného prostredia a rozvoj environmentálneho povedomia obyvateľov kraja,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá Bratislavského samosprávneho kraja, samostatne hospodáriaci roľníci a občianske združenia a definované štyri oblasti podpory a to verejná infraštruktúra, životné prostredie, podpora miestnej ekonomiky a environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.
Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka je prostredníctvom podpory tradícií a zveľaďovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, rozvoja zelene a vodozádržných opatrení ako aj podpory environmentálneho povedomia obyvateľov zlepšiť kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja, zvýšiť jeho príťažlivosť pre návštevníkov a znižovať negatívne dôsledky zmeny klímy.
Celková finančná alokácia pre výzvu na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019 je maximálne do výšky 332 644 EUR. Pre projekty investičného charakteru je stanovená minimálna výška žiadanej dotácie na sumu 5 000 EUR. V prípade projektov neinvestičného charakteru, ktoré budú zamerané na environmentálne výchovno-vzdelávacie aktivity, je minimálna výška žiadanej dotácie stanovená na 3 000 EUR. Pre rok 2019 bola taktiež zvýšená povinná miera spolufinancovania na úroveň 25% z požadovanej sumy.

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 musia projekty registrovať v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a  doručiť v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.