Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj – kraj bez hraníc – udelil ocenenia „Srdce bez hraníc“

Mesto, obec či kraj netvoria ulice, domy a sochy... Tvoria ho predovšetkým ľudia, ktorí v ňom žijú. Bratislavský samosprávny kraj sa rozhodol založiť tradíciu udeľovania ceny Srdce bez hraníc osobnostiam, neziskovým organizáciám, obciam, mestám, či iným inštitúciám, ktoré významným alebo originálnym spôsobom pomohli či pomáhajú konkrétnym ľuďom alebo skupinám ľudí z Bratislavského kraja.

 
Dňa 13. februára 2009 na 3. reprezentačnom charitatívnom plese BSK sme ocenili významný humanitný, charitatívny, či verejnoprospešný počin v piatich kategóriách :
- pomoc a starostlivosť o deti
- pomoc a starostlivosť o seniorov
- pomoc a starostlivosť pre postihnutých
- pomoc a starostlivosť o opustených
- a špeciálny titul Srdce bez hraníc za taký významný počin, ktorý prekročil nielen hranice jedného kalendárneho roka, ale aj BSK. Tým sa ocenený stane symbolickým reprezentantom kraja v humanitnej a charitatívnej oblasti.

srdce bez hranic.JPG

 
V prvom ročníku si ocenenie prevzali:
 
Mgr. Veronika Košťányová (pomoc a starostlivosť o deti)
Špeciálna pedagogička na Odbornom učilišti a praktickej skole na Švabinského ulici 7 v Bratislave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi, predovšetkým s deťmi s mentálnym postihnutím. Nad rámec svojej práce pomáha žiakom pri integrácii na bežných stredných školách po absolvovaní špeciálnych škôl a venuje sa aj práci s rodinami týchto detí. V minulosti presadila mnohé významné zmeny, týkajúce sa koncepcie stredoškolského vzdelávania detí s ľahkým mentálnym postihnutím a pomohla k vzniku niektorých učebných odborov pre tieto deti. Dopomohla aj k vzniku Združenia lepši svet pre znevýhodnených a Lepší svet n.o., v ktorým doteraz dobrovoľne pomáha, za čo nikdy nebola verejne ocenená a ani nijako honorovaná.
 
Mgr. Mária Wirth (pomoc a starostlivosť o seniorov)
Liečebná pedagogička a trénerka pamäti v Centre MEMORY. Od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2003 sa venuje profesionálne a často aj vo voľnom čase seniorom a seniorom postihnutým Alzheimerovou chorobou. Práca je náročná na psychické aj fyzické nasadenie. Pre mladých ľudí nebýva práca so seniormi príťažlivá, výsledky nie sú hmatateľné a vidí ich len ten, kto rozumie a vie, koľko úsilia si vyžiadala. Ona však svojej práci dáva iskru, príťažlivosť, lásku. Práca pani Márie Wirth je tvorivá, profesionálna a v jej prístupe je samozrejmosťou ľudskosť, empatia, pochopenie. 
 
Dom Svitania n.o. (pomoc a starostlivosť pre postihnutých)
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých občanov s postihnutím už od roku 1997. Poskytuje komplexné služby, prácu, neformálne vzdelávanie, tréningy, exkurzie, mimopracovné aktivity a iné. Dom Svitania každý rok prijíma do chránenej dielne nových zamestnancov so zdravotným, najmä mentálnym postihnutím. V súčasnej dobe zamestnáva 18 mladých ľudí s postihnutím. Práca nielen zamestnancov zariadenia, ale predovšetkým mnohých dobrovoľníkov presahuje hranice povinnosti a pracovného času.
 
Anton Srholec (pomoc a starostlivosť o opustených)
Pernek, Záhorská Ves, Podunajské Biskupice - nielen tam ale aj v celom našom regióne ba i na celom Slovensku ho poznajú ako kňaza, poznajú ho pre jeho pastoračnú prácu zameranú na kultúru slova a na prácu s mládežou. Má za sebou väzenie, roky v najťažších robotníckych povolaniach, vyšetrovanie i perzekúciu zo strany štátu. Nič z toho ho neodradilo od toho, zostať človekom a snažiť sa pomáhať iným. Dlhodobo obetavo "slúži" tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Má ľudský prístup postavený na vysoko humánnych princípoch, ktoré presahujú akúkoľvek ideológiu. Je skutočným vzorom pomoci blížnemu a bez podpory štátnych dotácii dlhodobo podáva ruku tým, ktorí sú práve v kríze. Pomáha nielen tým, že poskytuje jedlo či strechu nad hlavou, ale aj svojim láskavým a nadovšetko múdrym slovom. Jeho srdce je ozajstným srdcom bez hraníc.
 
Špeciálny titul Srdce bez hraníc venuje predseda BSK Vladimír Bajan Prof. MVDr. Michalovi Novákovi, PhD., DrSc.
Slovensko aj vďaka nemu patrí medzi európske mocnosti vo výskume Alzheimerovej choroby. Zaradil sa dokonca medzi objaviteľov pravdepodobného pôvodcu tejto "choroby 21. storočia". Stál pri vzniku  Neuroimunologického ústavu SAV, založil Nadáciu Memory a podieľal sa na založení Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pôsobí doma i v zahraničí, citujú ho v mnohých zahraničných publikáciách. Je nositeľom viacerých ocenení, v minulosti si prevzal od Vladimíra Bajana, vtedy starostu Petržalky, aj titul Osobnosť Petržalky. Vďaka jeho neúnavnej angažovanosti a citlivému srdcu k ľudskému utrpeniu má dnes Slovensko takúto významnú osobnosť, ktorá môže byť príkladom pre každého z nás.
 
 
Návrhy na ocenenia dáva predsedovi Rada poradcov v sociálnej oblasti – poradný orgán, zložený z predstaviteľov poskytovateľov sociálnych služieb v regióne. Ocenení získajú originálnu cenu z dielne Alexandry Kališovej. Okrem toho BSK odovzdá držiteľom ocenení finančný príspevok – výťažok z plesu ako vyjadrenie vďaky, podpory a motivácie do ďalších humánnych činov aj pre mnohých iných.
 
Podľa predsedu BSK Vladimíra Bajana chce BSK cenou Srdce bez hraníc inšpirovať čo najviac ľudí, organizácií, či inštitúcii k pomoci a k ohľaduplnosti voči slabším a ohrozeným skupinám nášho kraja. Lebo ako tvrdí: „Reťaz je tak silná aké silné je jej najslabšie ohnivko. Preto pomocou slabým posilňujeme seba.“