Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK má koncept Územného plánu regiónu

 Bratislavská župa má koncept Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, informáciu o koncepte dnes krajskí poslanci zobrali na vedomie.

 

Koncept je podkladom pre prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie a spolu s výsledkami prerokovania podkladom pre spracovanie súborného stanoviska. Koncept vypracoval ateliér Aurex.s.r.o., na základe zadania a následného odsúhlasenia zastupiteľstvom. Spracovanie prebiehalo pod gesciou podpredsedu BSK Martina Bertu.

Pri vypracovaní konceptu zástupcovia BSK a spracovateľa spolupracovali s dotknutými orgánmi štátnej správy, starostami, primátormi, ochranármi aj verejnosťou a konzultovali otvorené otázky, ktoré ovplyvňujú rozvoj územia BSK. V materiály sú riešené otázky cestnej dopravy, vodnej dopravy, leteckej dopravy, odpadové hospodárstvo, chránené územia ako aj možnosti trasovania cyklotrás v chránených územiach. Špecifikom je možnosť ochrany vinohradov v územnom pláne regiónu, ktorá bola konzultovaná na ministerstve pôdohospodárstva a ministerstve dopravy.

Koncept riešenia je podkladom pre prerokovanie územného plánu regiónu a spolu s výsledkami prerokovania podkladom pre spracovanie súborného stanoviska. Koncept bude prerokovaný s obcami BSK, dotknutými samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami, dotknutými právnickými osobami a verejnosťou. Verejné prerokovanie konceptu s výkladom spracovateľa sa uskutoční 2. a 3. mája 2012. Súborné stanovisko s vyhodnotením pripomienok ku konceptu bude predložené Zastupiteľstvu BSK na odsúhlasenie.