Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK sa pripravuje na príchod meny Euro

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s prijatím jednotnej európskej meny musí dohliadať na zabezpečenie jej plynulého prechodu. Kraj musí participovať ako v prípravnej, tak aj v implementačnej fáze zavedenia eura.

 
Bratislavský samosprávny kraj je v súlade so stratégiou zavedenia eura v Slovenskej republike a Národným plánom zavedenia eura členom Výboru pre zavedenie eura vo verejnej správe, v ktorom zastupuje nielen BSK, ale aj ostatné samosprávne kraje. Úlohou BSK v tomto procese je koordinovať postup zavádzania spoločnej meny v rámci všetkých samosprávnych krajov, a tým zabezpečiť plynulý prechod na jednotnú európsku menu.
 
V tejto súvislosti sa Bratislavský samosprávny kraj bude venovať tým oblastiam, v ktorých je potrebné zabezpečiť určité zmeny. Ide predovšetkým o legislatívno-právnu oblasť, kde v nadväznosti na zavedenie eura je potrebné zabezpečiť úpravu zákonov, nariadení vlády, všeobecne záväzných nariadení, smerníc a poriadkov samosprávnych krajov, cenových výmerov, interných predpisov, manuálov a postupov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. V ekonomickej oblasti je pri prechode zo slovenskej koruny na euro potrebné okrem iného zabezpečiť zmeny rôznych ekonomických softvérov a informačných systémov, zabezpečiť precenenie rozpočtu, ktorý sa zostavuje v slovenských korunách, či zabezpečiť realizáciu prepočtu tarifných platov a miezd.
 
Bratislavský samosprávny kraj bude prostredníctvom informačnej kampane informovať verejnosť o prechode na spoločnú euro menu. Hlavným cieľom publicity bude prispieť k bezproblémovému prechodu Slovenska na používanie spoločnej meny euro, tak aby každý občan kraja bol včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou informovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho zo zavedenia eura vyplývajú.
 
Slovenská republika za predpokladu splnenia maastrichtských kritérií prejde na spoločnú európsku menu 1. januára 2009.