Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Budúcnosťou sú centrá odborného vzdelávania

Koncentrácia odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu, ktoré budú v budúcnosti schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania – to je hlavný motív optimalizácie stredných škôl v BSK.

 
Zámerom je koncentrovať výuku jednotlivých študijných odborov do centier, ktoré tak môžu účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi na podpore projektov revitalizácie odborného vzdelávania a prípravy. Je potrebné zmeniť súčasný stav, kedy na niektorých odborných školách jestvujú navzájom nesúvisiace odbory – napr. z 555 študentov SOU stavebného na Ružinovskej ulici je viac ako štvrtina zaradených v odbore autoopravár – mechanik – tí by v budúcnosti mali pôsobiť v Centre odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie automobilového priemyslu a pod.
Cieľom optimalizácie je zabezpečiť rovnováhu medzi kapacitou stredných škôl a potrebami vyplývajúcimi z reálneho počtu absolventov základných škôl. Optimalizáciou siete chceme zvýšiť kvalitu a efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu na našich stredných školách a zabezpečiť proporcionalitu všeobecného a odborného vzdelávania v súlade so strategickými zámermi štátnej vzdelávacej politiky.
Ide o proces, ktorý je nevyhnutné realizovať postupne a vo väzbe na celú sieť všetkých stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK – nadväzuje na zámery formulované v materiáli„Súčasný stav a dlhodobý zámer rozvoja stredného školstva v Bratislavskom samosprávnom kraji“, ktorý bol schválený zastupiteľstvom v roku 2003 a „Súčasný stav školstva BSK a návrh niektorých opatrení na zefektívnenie jeho činnosti pre nasledujúce obdobie“ prerokovaný zastupiteľstvom v septembri 2006.
 
Východiskami pre návrh prvej etapy siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 1. septembru 2007 sú reálne kapacity existujúcich škôl, úroveň ich personálnej a technickej vybavenosti, možnosti rozvoja školy a jej schopnosti reagovať na požiadavky trhu práce. Existujúce kapacity súčasných škôl často prevyšujú potreby trhu práce na absolventov stredných škôl ako aj počty absolventov základných škôl. Nepriaznivý vývoj populačnej krivky spôsobil, že v školskom roku 2006 –2007 bude končiť 9-ty ročník základných škôl (ZŠ) v územnej pôsobnosti BSK 5 260 žiakov, avšak stredné školy plánujú prijať do 1. ročníkov 9 756 žiakov - z toho 2 676 žiakov na gymnáziá (čo je 50,1 % absolventov ZŠ), 3 023 žiakov na stredné   odborné školy (SOŠ), 1452 žiakov na združené stredné školy (ZSŠ), 2 129 žiakov na stredné odborné učilištia (SOU) a 476 žiakov na učilištia, odborné učilištia a do praktickej školy (U, OU, PŠ). Dôvodmi na optimalizáciu boli okrem toho aj vysoká zhoda siete učebných a študijných odborov na školách, ktoré sú vo vzájomnej blízkosti či výrazné zníženie počtu žiakov v dôsledku usporiadania siete učebných a študijných odborov.
 
Výsledkom optimalizácie by v prvom kroku mali byť úspory na mzdových prostriedkoch v dôsledku zníženia počtu riadiacich zamestnancov a kumulácie niektorých ekonomicko-prevádzkových pracovných pozícií, v ďalšom kroku sa očakávajú úspory v dôsledku zvýšenia efektívnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (úprava siete odborov, delenie tried na skupiny, optimalizácia počtu zamestnancov ...). V neposlednom rade by malo dôjsť k zníženiu prevádzkových nákladov.
 
Bratislavský samosprávny kraj bude na základe dôslednej analýzy súčasného stavu, populačnej krivky, ale aj možností existencie a pôsobenia škôl do budúcnosti v 1. etape od 1. septembra 2007 realizovať nasledovné kroky :
 
1) zlúčenie SOU strojárskeho, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava a SOU energetického, Záhorská Bystrica, 841 06 Bratislava do samostatného právneho subjektu SOU strojárske, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava.
Cieľom návrhu je vytvoriť predpoklady pre vznik „Centra (akadémie) odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie automobilového priemyslu“.
 
2) spojenie SOU chemického, Vlčie hrdlo 50, 824 12 Bratislava, ZSŠ chemickej, Račianska 78, 836 02 Bratislava a Domova mládeže, Račianska 80, 836 02 Bratislava do nového samostatného právneho subjektu Spojená škola , Račianska 78, 836 02 Bratislava s organizačnými zložkami Spojená škola – SOU chemické, Vlčie hrdlo 50, 824 12 Bratislava, Spojená škola – ZSŠ chemická, Račianska 78, 836 02 Bratislava a Spojená škola - Domov mládeže, Račianska 80, 836 02 Bratislava.
Cieľom návrhu je vytvoriť predpoklady pre vznik „Centra (akadémie) odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie chemického priemyslu“.
 
3) zlúčenie SOU, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok a SOU, Komenského 27, 902 01 Pezinok do samostatného právneho subjektu SOU, Komenského 27, 902 01 Pezinok.
Cieľom návrhu je vytvoriť predpoklady pre vznik „Centra (akadémie) odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť služieb“.
 
4) zlúčenie SOU stavebného, Ružinovská 1, 826 01 Bratislava a SOU stavebného a U, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava, Strednej školy podnikania, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava,   do nového samostatného právneho subjektu ZSŠ, Ivánska cesta 21, 823 75 Bratislava.
Cieľom návrhu je vytvoriť predpoklady pre vznik „Centra (akadémie) odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie stavebníctva“.
 
5) spojenie Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy (SPaPŠ) J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo, SOU lesníckeho, Okružná 3194, 900 01 Modra, a ZSŠ poľnohospodárskej, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji do nového samostatného právneho subjektu Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji s organizačnými zložkami Spojená škola - SPaPŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo, Spojená škola – SOU lesnícke, Okružná 3194, 90001 Modra a ZSŠ poľnohospodárska, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Cieľom návrhu je vytvoriť predpoklady pre vznik „Centra (akadémie) odborného vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“.