Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Centrá odborného vzdelávania si prišli pozrieť zástupcovia Európskej komisie

 Bratislavský kraj prezentoval zástupcom Európskej komisie Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP), ktoré slúžia na vzdelávanie stredoškolákov, rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, celoživotné vzdelávanie, aj vzdelávanie pedagógov z danej problematiky.

 
Predseda BSK Pavol Frešo poznamenal, že sú v súlade so stratégiou Európa 2020, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK ako aj Zákonom o odbornom vzdelávaní. Nakoľko centrá majú nadregionálny charakter, kraj ich chce komplexne zmodernizovať. Župa však na to peniaze vo svojom rozpočte nemá, preto chce čerpať v programovacom období 2014-2020 eurofondy v rámci Spoločného Regionálneho operačného programu aj na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti školstva.
 
V rámci školskej infraštruktúry je prioritou BSK podpora odborného vzdelávania a prispôsobenie vzdelávacieho systému na požiadavky praxe a trhu práce. BSK ako zriaďovateľ stredných odborných škôl založil aj centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v jednotlivých odvetviach priemyslu, ktoré sú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania. „Napriek snahe o koncentráciu odborného vzdelávania do novovznikajúcich centier existujú v odbornom školstve aj mnohé problémy štrukturálneho charakteru. Ide predovšetkým o nedostatočné, prípadne zastarané vybavenie odborných učební, dielní a laboratórií. Rovnako dôležité je ďalšie vzdelávanie pedagógov a potreba prispôsobenia odbornej výučby na aktuálny vývoj hospodárstva,“ zdôraznil Pavol Frešo. Ako tiež poznamenal, z vlastných zdrojov nedokážu školy a centrá komplexne zmodernizovať. Práve vďaka projektom na podporu COVP by sa skvalitnila vybavenosť a tiež sa lepšie adaptujú študijné odbory na požiadavky praxe a trhu práce.
 
Aj to je dôvod, pre ktorý sa vedúci oddelenia pre SR z DG Regio, Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK Christopher Todd a pracovníčka zodpovedná za OPBK na DG Regio Lýdia Agardi stretli s predsedom BSK Pavlom Frešom a podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh. V rámci stretnutia navštívili Spojenú školu a COVP v Ivanke pri Dunaji a SOŠ Farského v Bratislave. „Obe školy majú nielen regionálny ale aj celoslovenský význam, nakoľko svojim zameraním patria medzi jedinečné školy na Slovensku. Sú to praktické školy a absolventi nemajú problém uplatniť sa,“ povedala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. Spojená škola v Ivanke pri Dunaji patrí medzi posledné školy na Slovensku, ktorá sa zameriava na odbory ako rybárstvo, chov koní, kynológia či akvaristika. SOŠ Farského je jedinečnou školou v rámci Európy, ktorá zastrešuje agrohospodárstvo, študentov učí praktickej príprave v odbore mäsiar, údenár či lahôdkar. Ambíciou BSK je vytvoriť aj pre túto školu COVP so zameraním na cukrárstvo a pekárstvo, aj to si však vyžaduje nemalú investíciu do modernizácie technológií. „Nemenej dôležité je aj to, že Centrá odborného vzdelávania slúžia na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, celoživotné vzdelávanie, aj vzdelávanie pedagógov z danej problematiky,“ doplnila Gabriella Németh.
 

BSK vytvorilo roku 2012 dve COVP - pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ Hlinícka 1. a pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole SNP 30 v Ivanke pri Dunaji.