Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cestovný ruch je jednou z priorít BSK

14. júna 2007 sa z podnetu Bratislava Hotels Association v hoteli Crowne Plaza konalo 1. stretnutie bratislavskej brandže cestovného ruchu.

 
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia subjektov činných v cestovnom ruchu bratislavského regiónu, Letiska, Sky Europe, Združenia hotelov a reštaurácií SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva hospodárstva, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Združenia miest a obcí Slovenska, Zväzu obchodu a cestovného ruchu, Republikovej únie zamestnávateľov, Ekonomickej univerzity Bratislava, SACR, GfK a ďalší.
 
Cieľom stretnutia bolo iniciovať vznik marketingovej organizácie zastrešujúcej potreby cestovného ruchu na území mesta a regiónu. Ústrednou myšlienkou stretnutia bolo partnerstvo a spolupráca privátneho a verejného sektora (PPP).
 
V prezentácii BHA hovorila o ekonomickom prínose cestovného ruchu (CR) v meste, o jeho potenciáli vyplývajúcom z trendov v CR, o dôvodoch nenaplnenia tohto potenciálu, pomenovala kroky vedúce k jeho naplneniu a odhadla ekonomický prínos týchto krokov.
 
K vyčísleniu skutočného ekonomického prínosu nie je dostatok štatistických údajov. Prínos návštevníkov, ktorí v meste prenocovali, pri predpokladanom priemernom dennom výdavku návštevníka 75 EUR odhaduje BHA na 4,2 mld. SK ročne, z toho skoro 1 mld. sa vracia štátu a čiastočne mestu v podobe daní. Toto je však iba jedna časť CR. Nemožno odhadnúť prínos denného turizmu, ktorý môže príjemne prekvapiť, ako o tom svedčia príklady zo zahraničia. Iba po Dunaji pride do Bratislavy odhadom okolo 480 tis. návštevníkov. Nepomenovaný ostáva zatiaľ aj sekundárny prínos.
Ak by sa počet turistov zvýšil iba o 10%, denné výdavky o 5 EUR a dĺžka pobytu o 0,1 dňa, ekonomický prínos by bol 320 mil. SK. To sú reálne krátkodobé ciele. Zlepšenie produktu na úroveň bežnú v porovnateľných mestách by viedlo podľa odhadov BHA k vytvorenie 3000 nových pracovných miest.
 
Hlavným dôvodom nenaplnenia potenciálu je, že Bratislava nemá a nebuduje imidž turistickej destinácie. Zatiaľ nemá orgán, ktorý by sa tým zaoberal a bol vybavený patričnými kompetenciami, ľudskými a finančnými zdrojmi. Výsledkom je relatívne nízky počet turistov (v pomere k biznis návštevníkom) prevažne z nižších socioekonomických skupín (typickým príkladom sú anglické stag parties). Turizmus potom negeneruje taký zisk, ako by mohol. Dôsledkom je slabo rozvinutý produkt, čo je druhá hlavná slabina. Tretia je, že ani to čo máme nedokážeme predať. Tu je príčinou aj to, že dodávatelia jednotlivých služieb medzi sebou nekomunikujú a každý propaguje svoj produkt sám.
 
Združenie síl brandže, mesta a regiónu pod jednu strechu je podľa BHA najpriamejšou cestou k naplneniu potenciálu CR. Spoločná platforma môže vzniknúť jedine na báze dialógu. Ten musí viesť k vyriešeniu otázky právnej formy organizácie, financovania a ľudských zdrojov. Inšpirovať sa treba v zahraničí, kde takéto organizácie (turistboardy) patria k štandardným štruktúram turistických destinácií a regiónov. Paralelne treba riešiť otázky legislatívy.
 
K partnerstvu sa v svojom príspevku jednoznačne postavil predseda BSK Vladimír Bajan. Cestovný ruch je jednou z priorít kraja, ktorý vníma potrebu existencie zjednocujúcej platformy. Bratislavský kraj a mesto môžu zo spolupráce s ňou profitovať, región má množstvo atraktivít, ktorými môže predĺžiť pobyt návštevníkov. Je potrebné zosieťovať celý kraj, naplniť databázy atraktivitami, kontaktmi na dodávateľov služieb, vytvoriť fotoarchív, zabezpečiť prieskum dopytu pre domáci aj zahraničný CR. BSK je pripravený zásadným spôsobom participovať na týchto vstupoch a bude hľadať cesty ako podporiť rozbehové aktivity turistboardu. Pán Bajan deklaroval pripravenosť byť spoluzakladateľom regionálneho internetového turistického portálu a ochotu byť serióznym a zásadným partnerom Bratislavskej hotelovej asociácii. Samosprávny kraj sa chce zasadiť o vznik a fungovanie regionálneho turistboardu. Je pripravený osloviť ďalších partnerov – hlavných hráčov v turizme a zastrešiť konkrétne rokovania. Bude sa zasadzovať za vyriešenie financovania regionálneho turistboardu na úrovni štátu a podporí aj získanie prípadnej dotácie na jeho rozbeh. Konkrétne aktivity vyplynú z ďalšej spoločnej komunikácie.
 
V diskusii odznelo viacero príspevkov podporujúcich vznik zastrešujúcej organizácie a návrhov k spolupráci. Prof. Rudolf Sivák za Ekonomickú univerzitu ponúkol pomoc akademickej obce a študentov CR pri riešení otázok mapovania a dielčich stratégií. Alexandra Očkayová ponúkla profesionálnu spoluprácu GfK Slovakia v otázkach marketingových výskumov a prieskumov pre podporu tvorby stratégií, ďalšie subjekty a jedinci ponúkli pomoc.
Pavol Konštiak prezident ZOCR vyslovil názor, že ak mesto zainvestuje, bohato sa mu to vráti. Podporil myšlienku spojenia síl a prisľúbil pomoc pri pripomienkovaní potrebnej legislatívy. Viacero kritických príspevkov sa dotklo otázky chýbajúcej legislatívy. Juraj Kerekeš zo ZMOS pripomenul, že PPP nemá svoje realizačné pravidlá. To je výzva pre orgány vytvárajúce legislatívu. Návrh tak potrebného zákona o združeniach cestovného ruchu t.č. po pripomienkovom konaní nie je v plnej miere na národnej úrovni podporený. Zaznel názor, že marketing patrí do rúk profesionálov, teda brandže a že financovanie nesmie podliehať pravidlám rozpočtových organizácií územnej samosprávy, ktoré neumožňujú pružnosť nevyhnutnú pre marketing. Zástupcovia kongresového turizmu hovorili o potrebe kongres bureau a kongresového centra. Za Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr povedal jej prezident Stanislav Macko, že štát a mesto majú nové stratégie CR, kraj a SACR ich chystajú, ale absentuje spoločný menovateľ.
 
V ďalších krokoch BHA vytvorí z odborníkov brandže pracovné komisie pre jednotlivé okruhy problémov. S vybranými partnermi povedie ďalšie rokovania. Cieľom je založiť turistboard k 1.1.2008.
 
Viac informácií:
Igor Kuhn
výkonný manažér
Bratislava Hotels Association
Rybné nám. 1
813 36 Bratislava
tel.:    +421 2 5934 0556
mob.: +421 918 638 675
e-mail: bha@bha.sk