Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Eurofondy v programovom období 2014-20 pôjdu aj na školy, sociálnu oblasť a zdravotníctvo

 V súčasnosti finišuje príprava nového programového obdobia Európskej únie, do ktorej sa Bratislavský kraj aktívne zapája už od roku 2010. Hlavným cieľom je ovplyvniť fungovanie nástrojov kohéznej politiky EÚ tak, aby aj subjekty z bratislavského regiónu mohli byť oprávnenými na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. A to aj na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov a sektoru bývania, rozvoja vidieka, dobudovania efektívneho kanalizačného a vodovodného systému, odpadového hospodárstva a systému integrovanej dopravy.

 
Na pôde BSK sa konal seminár „Strategické dokumenty Bratislavského samosprávneho kraja pre podporu vedy, výskumu, inovácií a prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020“. Stretnutie sa konalo v rámci európskeho týždňa regiónov a miest Open Days 2013 a zúčastnilo sa ho takmer sto hostí, z toho 25 starostov a jeden primátor, prítomní boli aj zástupcovia štátnej, verejnej a súkromnej sféry.
 
„Spolu s partnerskými regiónmi sme už v roku 2010 v Bruseli úspešne lobovali za to, aby viac rozvinuté regióny boli oprávnené čerpať fondy aj po roku 2013 a to bez obmedzení podporovaných oblastí a s dostatočnými finančnými prostriedkami a flexibilnosťou tematickej a finančnej oprávnenosti výdavkov,“ povedala riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová. V rámci príprav na nové programové obdobie vypracoval kraj kľúčové strategické dokumenty - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK a Inovačnú stratégiu BSK spracovanú v súlade s metodikou inteligentnej špecializácie S3, ktorá je podmienkou pre čerpanie eurofondov. Na národnej úrovni je župa zastúpená v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti, ktorá sa stretáva k príprave nového programového obdobia a Partnerskej dohody. Barbora Lukáčová zároveň doplnila, že nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie projektov a čerpania eurofondov je vzájomná komunikácia a kooperácia dotknutých subjektov.
 
Bratislavská župa podporuje vytvorenie Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom navrhuje samostatnú prioritnú os pre BSK, pretože bude mať viacero pozitívnych dopadov na kraj. Konkrétne ide o využitie eurofondov na vybudovanie ôsmych centier odborného vzdelávania a prípravy s priamym prepojením na prax prostredníctvom spolupráce s malými a strednými podnikmi, podporu základných škôl pri investíciách do modernizácie a vybavenia učební technických a prírodovedných predmetov a rozširovanie kapacít materských škôl. V sociálnej oblasti ide o investície do budovania malokapacitných zariadení sociálnych služieb v správe BSK, miest a obcí – podpora terénnej a opatrovateľskej služby na komunitnej báze. Tiež ide o rozvoj vidieka, o zvýšenie kvality cestnej siete 2. a 3. triedy, budovanie obchvatov a mostov, rozšírenie integrovanej dopravy, budovanie cyklochodníkov, revitalizáciu národných kultúrnych pamiatok a podporu trvalo udržateľného rozvoja miest.
 
S prípravou nového programového obdobia pomáha BSK aj novovstupujúcim partnerským regiónom Chorvátska, aby mohli plnohodnotne čerpať kohézne financie. „Tak ako aj my sme mali tútorov v minulosti, cítime teraz morálnu povinnosť pomáhať našim partnerským regiónom Varaždínu a Záhrebu uchádzať sa o štrukturálne fondy,“ uviedla Barbora Lukáčová.
 
Bratislavský samosprávny kraj patrí medzi tradičných partnerov podujatia Open days, ktorého sa v októbri zúčastnil už po šiestykrát. Vlani prezentoval novú inovačnú stratégiu kraja a koncept centier odborného vzdelávania a prípravy a tento rok najväčšiu výzvu územného plánovania kraja – suburbanizáciu. Pre zefektívnenie napĺňania svojich cieľov BSK znovuotvoril pred dvoma rokmi svoje zastúpenie v Bruseli. Hlavnou úlohou kancelárie je vytvárať optimálne podmienky pre kvalitnú spoluprácu s inštitúciami EÚ, slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli a v neposlednom rade so slovenskou komunitou žijúcou v Belgicku.