Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska komisia stanovuje prísnejšie ciele pre rýchlejšie platby týkajúce sa grantov a zmlúv EÚ

8. apríla t.r. bola prijatá iniciatíva, ktorou sa zavádzajú nové a prísnejšie ciele pre platby z európskych fondov, ktoré sú priamo spravované Európskou komisiou.

 
Cieľom návrhov je posilniť prebiehajúce snahy a urýchliť tok finančných prostriedkov v prospech príjemcov, ktorými sú často malé podniky a miestne riadiace orgány. Návrhy sa budú týkať finančných prostriedkov vo výške 15 miliárd EUR s osobitnými lehotami splatnosti v oblastiach, ako je výskum, vzdelávanie a mládež, energetika a doprava. Jedným z kľúčových cieľov je skrátenie lehôt na predbežné financovanie grantov a zmlúv EÚ z 30 na 20 dní. Návrhy dopĺňajú nedávno prijaté rozhodnutia o urýchlení platieb v prospech projektov štrukturálnych fondov, ako to bolo uvedené v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy (IP/08/1983), ako aj návrhy zamerané na boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (IP/09/552).
 
Dalia Grybauskaiteová, komisárka EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet, uviedla, že „cieľom dnešného návrhu je získať maximum zo súčasných finančných pravidiel, aby sa tak urýchlilo 415 000 priamych platieb, ktoré Komisia uskutoční každý rok“. Komisárka zdôraznila aktuálnosť návrhu a dodala, že „súčasná hospodárska klíma si vyžaduje okamžité opatrenia na uľahčenie situácie príjemcov finančných prostriedkov. Touto iniciatívou sa tiež pripraví cesta pre budúce zmeny finančných pravidiel EÚ plánované na rok 2010“. Hlavný dôraz sa v oznámení kladie na skrátenie lehôt na predbežné financovanie alebo prvé platby z 30 na 20 dní. Tieto platby sú najpriamejšie, pretože si nevyžadujú žiadne zložité administratíve ani byrokratické postupy, a predstavujú okolo 9,5 miliardy EUR. Pokiaľ ide o ostatné centrálne spravované platby (predstavujúce zhruba 5,5 miliardy EUR), cieľom je skrátenie lehôt splatnosti zo 45 na 30 dní, čím sa zosúladia platby Európskej komisie so smernicou o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Komisia tiež vyzve svoje útvary, aby častejšie používali paušálne a jednorazové sumy pre centrálne spravované granty a zmluvy.
 
Zjednodušenie všeobecných postupov ešte pred tým, ako sa projekty začnú, môže prispieť k rýchlejším platbám; zavedú sa teda opatrenia, na základe ktorých budú mať útvary Komisie možnosť uverejňovať výzvy na predkladanie návrhov pokrývajúce obdobie dvoch rokov namiesto jednotlivých rokov, ako aj možnosť použiť štandardné výzvy. Šírenie poznatkov a skúseností je dôležitým aspektom pri urýchľovaní platieb a Generálne riaditeľstvo Komisie pre rozpočet (DG BUDG) bude zohrávať aktívnejšiu úlohu pri poskytovaní pomoci ostatným útvarom, aby tak tieto útvary splnili rozličné podmienky vyžadované na rýchle viazanie ich rozpočtov. Zavedenie zrýchlených postupov pre verejné obstarávanie a granty sa bude v čo najširšej miere podporovať. Útvary Komisie budú povinné poskytovať oficiálne správy o plnení týchto cieľov v rámci svojich výročných správ o činnosti.