Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komuniké zo zasadnutia Zastupiteľstva BSK zo dňa 23. septembra 2009


 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
 • zobralo na vedomie správu o kontrole splnených uznesení Zastupiteľstva BSK zo dňa 17. júna 2009 a správu o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia september 2009,
 • zobralo na vedomie návrh na výber financujúcej banky a schválilo prijatie úveru od Dexie banky Slovensko, a.s., vo výške 6 mil. EUR za podmienok: úroková sadzba: 6M EURIBOR + 1,20% p.a.; celková doba splatnosti 15 rokov; zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia; odklad splatnosti: 5 rokov a zároveň schválili, že úverové zdroje je možné použiť výlučne na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré boli schválené v rozpočte BSK na rok 2009 a ktoré vznikli pred dňom účinnosti uznesenia schváleného na dnešnom rokovaní,
 • zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu BSK na rok 2009 k 30. júnu 2009,
 • schválilo návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2009,
 • schválilo prenájom nehnuteľnosti parcela č. 2762 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.374 m2, katastrálne územie Vajnory, zapísanej na liste vlastníctva č. 3103, na dobu 20 rokov Združeniu obcí JURAVA za účelom vybudovania a následného užívania ako Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály, vo výške nájomného 1 € ročne,
 • schválilo vyhlásenie o zámere realizovať cestný most cez Moravu medzi obcou Angern nad Moravou a obcou Záhorská Ves,
 • schválilo vyhlásenie o zámere realizovať most pre chodcov a cyklistov cez Moravu medzi Schlosshofom (obec Engelhartstetten) a Devínskou Novou Vsou,
 • zobralo na vedomie informáciu o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva BSK zo dňa 17. júna 2009,
 • zobralo na vedomie správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK za 1. polrok 2009,
 • zobralo na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za 1. polrok 2009,
 • schválilo odmenu hlavného kontrolóra BSK za II. štvrťrok 2009 vo výške zodpovedajúcej 30 % zo súhrnu platov za II. štvrťrok 2009,
 • zobralo na vedomie informáciu o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s majetkovou účasťou BSK za rok 2008 a zároveň zrušilo uznesenie č. 57/2008 zo dňa 25. júna 2008,
 • schválilo Realizačný plán plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach BSK na roky 2010 – 2011.