Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj chce využiť finančné prostriedky nového programového obdobia aj na podporu ZŠ

Narastajúci počet žiakov v kraji má za následok prekračovanie kapacít jednotlivých základných škôl. Tento stav je najviditeľnejší práve na začiatku školského roka. V programovom období 2007-2013 nebol Bratislavský kraj oprávnený využiť finančné prostriedky na podporu infraštruktúry vzdelávania. Vzdelávacia infraštruktúra tu je v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska v nevyhovujúcom stave. V ostatných krajoch sa pritom v tomto programovom období podporilo 788 projektov.

 
„Stav, v akom základné školy v Bratislavskom kraji sú, nedovoľuje zabezpečovať vzdelávanie na dostatočnej úrovni a ohrozené sú aj mimoškolské aktivity žiakov,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Bratislavský samosprávny kraj chce využiť štrukturálne fondy EÚ v novom programovom období na rozširovanie kapacít základných škôl, modernizáciu športových areálov, telocviční, školských knižníc prístupných aj verejnosti. Kraj ďalej plánuje využiť financie z EÚ aj na modernizáciu školských jedální a kuchýň ako aj na podporu prírodovedných a technických predmetov prostredníctvom modernizácie odborných, fyzikálnych a chemických učební.
 
Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva bolo v roku 2012 v Bratislavskom kraji 131 štátnych, 12 súkromných a 11 cirkevných základných škôl, ktoré navštevovalo spolu 40 563 žiakov. Bratislavský kraj je jediným krajom, v ktorom počet žiakov na základných školách od roku 2008 kontinuálne narastá. Sieť základných škôl v Bratislavskom kraji sa preto musí pripraviť na výrazný nárast počtu žiakov, ktorý do roku 2017 môže stúpnuť o niekoľko desiatok percent.
Materské školy s nedostatkom priestorových kapacít bojujú už dnes, Bratislavský kraj preto spustil projekt Naša materská škola - Náš kraj. Prostredníctvom neho poskytne obciam dotácie na zvýšenie kapacity v škôlkach, do konca roka by sa počet miest v materských školách v niektorých samosprávach mohol zvýšiť o 10 až 15 percent. BSK je pripravený poskytnúť mestám, mestským častiam a obciam v regióne do konca roka prostredníctvom dotácií  finančnú pomoc vo výške od 5- do 8-tisíc eur na samosprávu.