Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj podporí kultúru a umenie sumou 400 000 eur

 Na podporu a rozvoj kultúry a umenia vyčlenil Bratislavský kraj v tomto roku 400-tisíc eur. Peniaze uvoľní v rámci dotačného mechanizmu, ktorý je súčasťou novej Stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015 – 2020. Financie budú pridelené aj na základe odporúčania nezávislých odborných hodnotiteľov a tzv. Rady BSK pre kultúru a umenie, pozostávajúcej z 9 renomovaných osobností slovenského umeleckého a kultúrneho života. Žiadosti o poskytnutie dotácií je možné podávať do piatka 7. augusta.

 
Finančné prostriedky sú vyčlenené v rámci kultúrneho dotačného mechanizmu tzv. Regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry, ktorá je súčasťou Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020.  „Na celý tento pol rok je vyčlenených 400-tis eur z rozpočtu na túto samotnú výzvu. No nie je to len o dotáciách ako takých do kultúry. Je to v prvom rade o tom, že sa nám podarilo vo veľmi krátkom čase vytvoriť novú stratégiu kultúry. V júni zastupiteľstvo schválilo túto stratégiu, ktorá prešla všetkými hlasmi a jej súčasťou bolo aj to, že budeme poskytovať oveľa zrozumiteľnejšie a ja sa nehanbím za ten výraz transparentnejšie dotácie do kultúry samotnej. To, na čom nám najviac záležalo, je, aby sme podporili v rámci Bratislavy a bratislavského regiónu tých, ktorý tú podporu najviac potrebujú, a zároveň aby sme dosiahli takú mieru zhody, odbornosti a ak chcete aj spolupatričnosti, že jednoducho tá kultúrna obec to pochopí ako prelomové,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň dodal, že chce, aby tento mechanizmus žil ďalej, aj keď už nebude županom, to znamená aby bol naozaj nezávislý od politických vplyvov, od volieb, ale jednoducho, aby bola kultúra podporovaná tak, ako napríklad aj v Nemecku, Rakúsku a koniec koncov aj v celej Európe.
 
„Pri vzniku stratégie rozvoja kultúry v bratislavskom kraji sme vychádzali zo základnej myšlienky, že kultúra nie je nadstavbou, ale je samotným základom spoločnosti. Spoločnosť, ktorá nerozvíja svoju kultúru, sa nerozvíja. Bez kultúry nie sme. A táto veta, alebo motto, bez kultúry nie sme, sa stalo aj heslom našej stratégie, a preto sme sa aj rozhodli ako prvý bod naplnenia tejto stratégie zriadiť tzv. Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu kultúry, ktorá pracuje na princípe súťažného financovania, respektíve na princípe grantového mechanizmu. Takže žiadosti sú posudzované Radou BSK pre kultúru a umenie, ktorá je akýmsi orgánom, ktorý na odbornej báze hodnotí kvalitu predkladaných projektov,“ priblížila riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK Zuzana Šajgalíková. Členmi rady je 9 renomovaných osobnosti kultúrneho života, naprieč všetkými oblasťami kultúry. Tými oblasťami sú podpora ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, podpora ľudovej a neprofesionálnej kultúry, podpora pamäťových aktivít a činností, podpora divadla a tanca, podpora audiovizuálneho umenia, podpora literatúry, podpora výtvarného umenia, podpora hudobného umenia a podpora medziodborových umeleckých aktivít. Členmi rady sú Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU), Prof. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. (etnologička, SAV), Dr. phil. Maroš Borský (riaditeľ Židovského komunitného múza), Rastislav Ballek (divadelný režisér), Peter Kerekes (filmový režisér, dokumentarista), Michal Hvorecký (spisovateľ), Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD. (kunsthistorička, SNG), Mgr. Adrian Rajter (muzikológ) a Fedor Blaščák (filozof).
 
Mechanizmus hodnotenia je jednoduchý bodový systém, maximálny bodový zisk je 40 bodov. Pričom 20 bodov tvorí myšlienkový súlad so samotnou výzvou, originalita, kvalita, rozvojový potenciál projektu, jeho prínos pre rozvoj kultúry v našom kraji, ďalej hospodárnosť, miera realizovateľnosti projektu, prehľadný časový plán a renomé žiadateľa. Body prideľuje Rada BSK pre kultúru a umenie a ešte prizývame 9 nezávislých odborníkov - hodnotiteľov. Rada sa uznesie, ktoré projekty odporúča podporiť a akou výškou. Veľké dotácie nad 2500 eur bude schvaľovať zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu kultúry na rok 2015, všeobecné zásady poskytovania dotácií a zásady hodnotenia žiadostí sú zverejnené na stránke kraja.
 
Bohdan Smieška z platformy Kultúrna Bratislava považuje vznik aktuálnej stratégie rozvoja kultúry v BSK rovnako ako vznik novej regionálnej dotačnej schémy za pravdepodobne najvýznamnejšiu štrukturálnu zmenu v oblasti vnímania a financovania kultúry za ostatných 25 rokov a je to podľa neho naozaj veľmi súčasný prístup. „Špeciálne kreovanie rady ako poradného orgánu pána župana považujeme za veľký posun, je to takzvaný prístup predĺženej ruky kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých expertov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami, svojou odbornou erudíciou lepšie odporučiť projekty na podporu, ako povedzme len samotní poslanci. Takže z tohto hľadiska toto rozhodnutie vítame, my sa tak isto snažíme zmeniť vnímanie a financovanie kultúry aj na úrovni mesta Bratislavy, teda konkrétne magistrátu jednotlivých mestských častí a sme radi, že Bratislavský samosprávny kraj v tejto chvíli môže byť príkladom,“ uzavrel sa Bohdan Smieška.