Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj vyhlásil súťaž na prenájom petržalských pozemkov, vzniknúť by tu mohol športovo-rekreačný areál

Bratislavský kraj má záujem prostredníctvom spoločnosti 1. župná, a.s., vybudovať v Petržalke na ploche približne 89-tisíc metrov štvorcových nový športovo-rekreačný areál. Pozemky sú vo vlastníctve 1. župnej, a.s., o ich prenájme s cieľom vybudovať športovo-oddychovú zónu, ktorá bude v súlade s územným plánom platným pre dané pozemky, rozhodlo zastupiteľstvo BSK ešte minulý rok v júni. Toto rozhodnutie vychádzalo aj z možností rozpočtu BSK. Kraj dnes vyhlásil obchodnú verejnú súťaž, ktorej podmienky zverejnil aj na svojej webovej stránke.

 

Cieľom obchodnej verejnej súťaže je komplexné riešenie rozvoja územia, vrátane dynamickej a statickej autodopravy, verejnej zelene, napojenia na inžinierske siete a prvkov drobnej architektúry, vrátane peších a dopravno-obslužných prístupov k okolitej zástavbe. Vonkajšie verejné plochy budú voľne dostupné bez časových obmedzení a finančných nárokov. Jednou z podmienok pre prípadného nájomcu bude aj vybudovanie multifunkčných športovísk a oddychových zón, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti a svojím charakterom doplnia chýbajúce športové plochy v danom regióne. Odporúča sa, aby súčasťou návrhu bolo aj riešenie pokračovania cyklistickej trasy, ktorá vedie po dunajskej hrádzi. 

Účastníci obchodnej verejnej súťaže môžu predkladať návrhy osobne alebo poštou najneskôr do 4. augusta do 14:00. Súťažný návrh musí obsahovať päť samostatných označených obálok - Urbanisticko architektonická časť, Ekonomická a finančná časť, Charakteristika uchádzača, Čestné vyhlásenie a CD nosič v samostatnej obálke. Všetky budú vložené do jedného uzatvoreného, neprehľadného obalu označeného heslom “Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov Bratislava Petržalka–NEOTVÁRAŤ“. Výsledky budú vyhlásené 11. septembra. V prípade úspešného ukončenia obchodno-verejnej súťaže počíta BSK so začiatkom vybavovania stavebného povolenia v priebehu prvej polovice budúceho roka a so samotnou výstavbou v priebehu roku 2015. Celkové realizačné náklady bude možné odhadnúť až po ukončení obchodno-verejnej súťaže.

Pozemky sú situované v juhovýchodnej časti Petržalky, zo západnej časti sú ohraničené Dolnozemskou cestou, z južnej strany komunikáciou vedúcou na hrádzu Dunaja a z východnej strany autobusovým depom. Podľa Územného plánu hlavného mesta SR schváleného v roku 2007 je funkčné využitie územia určené na šport, telovýchovu a voľný čas.