Blindfriendly Piatok 24. 5. 2019 | Meniny má Ela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nesúhlasíme s odporúčaním odbornej komisie pri NDS o vybudovaní 8-pruhovej diaľnice

Bratislavský samosprávny kraj má vážne výhrady k odporúčaniu komisie NDS, ktorá odporúča nový model rekonštrukcie diaľnice D1 medzi Bratislavou a hranicou kraja. Župan Pavol Frešo preto ešte včera požiadal ministra dopravy o urýchlené stretnutie. Navrhovaný model je totiž v rozpore s územným plánom, aj s odporúčaniami samotného rezortu dopravy.

 
„Keď som sa oboznámil so závermi odbernej komisie, bol som v šoku. Jej odporúčanie je totiž v príkrom rozpore s tým, čo je uvedené v územnom pláne Bratislavskej župy. Navyše pripomínam, že model plnohodnotnej 6-pruhovej diaľnice s 2-pruhovými kolektormi po oboch stranách diaľnice sme do územného plánu zapracovali aj na žiadosť rezortu dopravy a diaľničiarov. Navrhovaná 8-pruhová diaľnica nijako nevyrieši katastrofálnu dopravnú situáciu v mestách a obciach na východ od Bratislavy a neodkloní dopravu na diaľnicu, “ uviedol predseda BSK Pavol Frešo.
 
Záväzná časť územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na spomínanom úseku uvádza  prestavbu D1 – úsek Bratislava – hranica BSK- (Trnava )  ako plnohodnotnú  6 – pruhovú diaľnicu s obojstrannými  dvojpruhovými jednosmernými kolektormi . Koncepcia skapacitnenia diaľnice D1 Bratislava – hranica BSK ( Trnava ), tak, ako je uvedená v ÚPN R BSK, bola zo strany MDVRR SR a NDS, a.s. pripravovaná dlhodobo aj  v rámci komplexného riešenia nadradenej cestnej siete vo východnej časti územia BSK – diaľnica D4, rozšírenie D1, rozšírenie a preložka cesty I/61, výstavba rýchlostných ciest R7, R1 ( D4 – Vlčkovce ) a vyplynula z požiadavky MDVRR SR a NDS, a.s. v rámci spracovania a prerokovania ÚPN R BSK. Do Územného plánu BSK bola na základe požiadavky ministerstva dopravy do zavedenie pojmu „kolektor“ do technických predpisov žiadalo kolektor navrhovať ako súčasť diaľnice a ako jednosmernú cestu s obmedzeným prístupom, vedúcu súbežne s diaľnicou, fyzicky oddelenú od priebežných pásov diaľnice, ktorá umožňuje prepojenie diaľnice s cestou alebo miestnou cestou.
 
Bratislavský samosprávny kraj na základe vyššie uvedeného nesúhlasí so stanoviskom odbornej komisie, ktorá sa stotožnila s návrhom rekonštrukcie diaľnice D1, čiže s prestavbou na 8-pruh v úseku Bratislava - križovatka Blatné a na 6-pruh v úseku križovatka Blatné – Trnava s odstavnými pruhmi, pretože je to v rozpore so záväznou časťou územného plánu BSK, v ktorom je šesťpruhová diaľnica s kolektormi uvedená práve na žiadosť Ministerstva a NDS.
 
Bratislavský samosprávny kraj nedostal návrh riešenia ani od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ani od Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. od 25. júla 2016. Bratislavský župan Pavol Frešo preto ešte včera požiadal ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a o vysvetlenie a o pracovné stretnutie