Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Nová éra politík EÚ týkajúcich sa mládeže

Európska komisia prijala novú stratégiu EÚ pre politiku týkajúcu sa mládeže na nadchádzajúce desaťročie„Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“.

 
Komisia prijala novú stratégiu EÚ pre politiku týkajúcu sa mládeže na nadchádzajúce desaťročie. V novej stratégii nazvanej „Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“ sa uvádza, že 1) mladí ľudia patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti, najmä v období súčasnej hospodárskej a finančnej krízy, a 2) v našej starnúcej spoločnosti sú mladí ľudia cenným zdrojom. Nová stratégia má nadodvetvový charakter a zahŕňa krátkodobé i dlhodobé opatrenia týkajúce sa kľúčových oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v Európe, najmä vzdelávania mládeže, zamestnanosti, tvorivosti a podnikania, sociálneho začlenenia, zdravia a športu, občianskej angažovanosti a dobrovoľníckej činnosti. V novej stratégii sa tiež zdôrazňuje dôležitosť práce s mládežou a vymedzujú sa posilnené opatrenia na lepšie vykonávanie politík týkajúcich sa mládeže
na úrovni EÚ. Mladá generácia je zmenšujúcim sa zdrojom, o ktorom sa predpokladá, že jeho súčasný 20 % podiel na populácii sa do roku 2050 zníži na 15 %. Naši mladí ľudia sú aj cenným zdrojom a v súčasnej hospodárskej a finančnej kríze sa obzvlášť ukazuje potreba starať sa o mladý ľudský kapitál. Hoci mladí ľudia v EÚ dnes majú viac príležitosti, stretávajú sa aj s ťažšími výzvami, keď mnohí opúšťajú školu predčasne alebo sú nezamestnaní, alebo sú ohrozovaní chudobou a sociálnym vylúčením. Podľa prieskumov sú vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie a zdravie záležitosťami, ktoré najviac znepokojujú dnešných mladých ľudí. Európska mládež tiež musí dostať možnosť využívať príležitosti, akými sú občianska a politická angažovanosť, dobrovoľnícka činnosť, tvorivosť a podnikanie, šport a aktívna účasť na celosvetovom dianí. S cieľom čeliť takýmto výzvam a ponúknuť príležitosti pre všetkých mladých ľudí Komisia navrhuje obnovenú a široko koncipovanú stratégiu EÚ pre mládež.
 
Stratégia „Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“, ktorá je pokračovaním obnovenej sociálnej agendy oznámenej Európskou komisiou v roku 2008, má tieto ciele:
- vytvoriť viac príležitostí pre mládež v oblasti vzdelávania a zamestnanosti,
- zlepšiť prístup a plné zapojenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti a posilňovať solidaritu medzi mládežou a spoločnosťou.
Zdôrazňuje sa v nej dôležitá úloha práce s mládežou pri riešení nezamestnanosti, neúspechu v škole a sociálnom vyčlenení, ako aj zlepšovanie zručností a zabezpečenie času na oddych.
Komisia navrhuje využívať nadodvetvový prístup na riešenie všetkých záležitostí týkajúcich sa mládeže a v novej stratégii uvádza rozličné opatrenia, ktoré majú Komisia a členské štáty prijať. Stratégia samotná je súčasťou koordinovanej odpovede EÚ na súčasnú krízu. V stratégii sa navrhuje lepšia, flexibilnejšia a jednoduchšia metóda koordinovania politiky týkajúcej sa mládeže medzi členskými štátmi s posilnenými prepojeniami s lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť. V súvislosti s novou stratégiou EÚ pre mládež európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ povedal: „Mládež je naša súčasnosť a naša budúcnosť – a musíme vyvinúť zvláštne úsilie, aby sme pre našich mladých spoluobčanov vytvorili čo najviac príležitostí, najmä v období súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. Kľúčom je umožniť našej mládeži riešiť mnohé výzvy, ktorým čelí v dnešnom globalizovanom svete. Naša nová stratégia je dobre načasovanou odpoveďou na tieto výzvy a otvára dvere novej ére v rozvoji politík týkajúcich sa mládeže na úrovni EÚ.“
 
Prijatie tejto novej stratégie Komisiou nasleduje po rozsiahlych konzultáciách, ktoré sa uskutočnili v roku 2008 a do ktorých sa zapojili vnútroštátne orgány, Európske fórum mládeže, mládežnícke organizácie a iné zainteresované subjekty. So samotnými mladými ľuďmi sa uskutočnili on-line konzultácie a teraz budú môcť reagovať na návrhy Komisie v novej fáze pokračujúceho dialógu medzi EÚ a jej mládežou. Dnes Komisia vydáva aj prvú „Správu EÚ o mládeži“, ktorú pripravil EUROSTAT a ktorá obsahuje podrobné údaje a analýzu. Tieto správy sa budú odteraz uverejňovať každé tri roky a prispejú k lepšej informovanosti o oblasti mládeže.
 
Viac informácií o politike EÚ týkajúcej sa mládeže:
 
Internetová stránka Európskej komisie pre mládež:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
 
Európsky portál pre mládež:
http://europa.eu/youth/index.cfm
 
Správu EÚ o mládeži:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
 
Pozri:
MEMO/09/201 (Consultations undertaken prior to the Commission's adoption of a
new EU Youth Strategy on "Youth-investing and empowering")
MEMO/09/202 (The First EU Youth Report)
MEMO/09/204 (EU Youth policies: Frequently Asked Questions)
 
Zdroj: Press office, Európska komisia