Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 20. júna 2014 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl - máj 2014

2. Informácia o vybavenej interpelácii poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.03.2014

3. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Naša škôlka – náš kraj

4. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Plaváreň v Petržalke

5. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013

6. Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ......./2014 zo dňa 17.06.2014, ktorým sa mení VZN BSK č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, v znení BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010 a v znení VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24.06.2011

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ...../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 3/2003 o symboloch Bratislavského samosprávneho kraja a ich používaní v znení Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 17/2007

9. Návrh Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2014

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2014

11. Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru – športovej haly, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve BSK

12. Návrh na prevod kompetencií a Informácia o činnosti Združenia Slovak Convention Bureau za rok 2013

13. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavby komunikácie – kruhového objazdu SO 101 – 00, napojenú na cestu III. triedy č. 5025 v smere Pezinok – Šenkvice, spolu s pozemkami, v 1/3 podiele spoločnosti BOKADA, a.s. a v 2/3 podiele spoločnosti Panholec, spol. s. r. o., do majetku samosprávneho kraja

14. Návrh Integrovaný dopravný systém v bratislavskom kraji – Zavedenie II. etapy

15. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

16. Záver