Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (20.9.2013)

XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 20. septembra 2013 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september 2013

2. Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 13.08.2013 

3. Návrh na schválenie Dohody o partnerstve medzi Generálnym riaditeľstvom pre energetiku Európskej komisie a Bratislavským samosprávnym krajom k Dohovoru primátorov a starostov v Bratislavskom samosprávnom kraji

4. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR na VÚC Bratislava

5. Návrh územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

6. Návrh VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. ...../2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2014/2015 

7. Návrh na prenájom pozemku parcely registra „C“ KN, parc. č. 1237 – ostatné plochy vo výmere 1015 m2 a parc. č. 1239/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3825 m2,  ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Senec, vedených Správou katastra Senec na Liste vlastníctva č. 1757 za účelom výstavby a prevádzkovania telocvične v areáli Gymnázia A. Bernoláka v Senci ako prípadu hodného osobitného zreteľa

8. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Naša škôlka - náš kraj 

9. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BSK k 30.06.2013 

10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra BSK

11. Informácia o zámere na obnovu a využitie kaštieľa v Malinove

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2013

13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013 

14. Informácia o zriadení komisie pre posúdenie financovania LSPP a ÚPS v NsP Malacky 

15. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie 

16. Záver