Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK


 
P O Z V Á N K A
                     
na XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa
 
21. septembra 2012 (piatok) o 9.00 hod.
 
v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
 prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave
 
 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
 • Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - september 2012                                                                                   
 • Informácia o vybavení interpelácie poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25. 05. 2012
 • Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „EdTRANS“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
 • Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako vedúceho partnera do projektu „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013
 • Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR v rámci projektu „Viacročný rámec pre technickú pomoc pre región Bratislava“
 • Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Behind the bridge/ Za mostom“ spolufinancovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
 • Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu Juhovýchodná Európa
 • Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o výstavbe oceľového mosta v rámci projektu „CYCLOMOST II“
 • Návrh na schválenie predloženia projektového návrhu „Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova“ v rámci Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava – Staré Mesto – Oblasť Blumentál“
 • Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu BSK k 30. 6. 2012    
 • Prehľad realizovaných zmien rozpočtu v období od 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012 a návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2012
 • Návrh na pomenovanie cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof
 • Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení VZN BSK č. 24/2008 za II. polrok 2012
 • Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2012
 • Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly  vykonanej NKÚ SR v Bratislavskom samosprávnom kraji a v Divadle Astorka  Korzo ´90
 • Návrh na predaj nehnuteľností – stavby súp. č. 4651 na parc. č. 15430/7 a stavby súp.č.4652 na parc. č. 15430/6, LV č. 2093, k. ú. Nivy, spoločnosti Doprastav a. s.
 • Návrh na prenájom nebytových priestorov na Vranovskej ulici č. 2, v Bratislave, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedených na LV č. 2192 a LV č. 4290 v k. ú. Petržalka
 • Návrh na nájom častí pozemkov parcelné čísla 1839/2, 1840/2 a 1842/2 v k. ú. Čataj, obec Čataj, okres Senec vedených na LV č. 1739 pre Obec Čataj
 • Návrh na nájom časti cesty III/5021, situovanej na parcele číslo 1625/2 k. ú. Chorvátsky Grob
 • Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – bývalého vojenského areálu v Plaveckom Podhradí, vedeného na LV č. 1042, k. ú. Plavecké Podhradie, okres Malacky, obec Plavecké Podhradie.
 • Návrh mimosúdneho vysporiadania s J. F. Hlaváček Poradenské, konzultačné a obchodno-sprostredkovateľské služby
 • Návrh Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku – „areál bývalého SOU energetického, Pod Holým vrchom, Záhorská Bystrica - k. ú. Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV, obec BA IV., m. č. Záhorská Bystrica, evidovanom na LV č. 4526“
 • Návrh na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, LV č. 4877
 • Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
 • Návrh Menovanie poslancov do pracovnej komisie k analýze súdneho sporu so spoločnosťou SLOVAK LINES,  a.s.
 • Návrh Konanie o ochrane verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
 • Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácia
 • Záver