Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka

V stredu 29. apríla t.r. sa o 10.00 hod. v Rokovacej sále Úradu BSK, Sabinovská 16 v Bratislave uskutoční pracovné stretnutie Zastupiteľstva Bratislavekého samosprávneho kraja.

 
Program:
 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25.2.2009
 2. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2009
 3. Informácia o prijatých opatreniach k dopadu hospodárskej krízy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... / 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/ 2008 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení 
 5. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
 6. Návrh na vstup Bratislavského samosprávneho kraja ako lead partnera do projektu "Vybudovanie prvého spoločného cezhraničného kultúrno - turistického klastra – Klaster Kryštál" - 1. projekt
 7. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako Lead partnera do projektu „Rozvoj a posilnenie podpornej infraštruktúry pre výskum a inovácie“ (Research and Innovation Support Infrastructure Development and Enhancement - RISIDE) v rámci Programu INTERREG IVC
 8. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja partnera do projektu „Zelená sieť" 
 9. Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy projektu "RECOM SK-AT" 
 10. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácií 
 11. Prepojenie dopravného riešenia Bratislavského kraja a dvoch projektov na podporu rozvoja elektrickej trakcie MHD v Bratislave
 12. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na udržanie výsledkov realizovaného projektu „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“
 13. Menovanie riaditeľa DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Bratislava
 14. Návrh na určenie odmeny hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za I. štvrťrok 2009
 15. Návrh na predaj nehnuteľnosti - budova polikliniky Senec situovaná na parc. č.981/4, 2 garáže, parc. č. 981/4 a časť parc. č. 981/3 zapísané na liste vlastníctva č. 6488 katastrálnom území Senec
 16. Návrh na predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 981/12 v kat. území Senec, vedenej na listine vlastníctva č. 6488
 17. Návrh na predaj stavby súp. č. 3127 situovanej na parc. č. 2796 v kat. území Petržalka spoločnosti MOTOKOM spol. s r.o., Bratislava 
 18. Návrh na predaj parc. č. 2529/2, 2530/1, 2538/2, 2531/2 v kat. území Modra Mgr. Dagmar Janatovej a Jozefovi Janatovi 
 19. Návrh na predaj stavby súp. č. 4651 situovanej na parc. č. 15430/7 a stavby súp. č. 4652 situovanej na parc. č. 15430/6, kat. územie Nivy spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava 
 20. Návrh na predaj objektu fabrického komína situovaného na parc. č. 2974/209 o výmere 1108 m2 a objektu trafostanice na parc. č. 2974/195 v kat. území Pezinok Ing. Dáriusovi Trstenskému, Bratislava 
 21. Návrh na predaj 1-izbového bytu v kat. území Modra, Kostolná č. 3, okres Pezinok, súp. č. bytového domu 1631, nachádzajúceho sa na parcele č. 699 a spoluvlastníckeho podielu 38/451 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
 22. Návrh na predaj budovy internátu na Ivánskej ceste 25, Bratislava, súp. č. 4348 a pozemkov, parc. č. 14796/3 v kat. území Bratislava II – Trnávka spoločnosti TERES invest, s.r.o., Bratislava 
 23. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 16931/8, parc. č. 16931/23, parc. č. 16934/30 a stavby súp. č. 5315 situovanej na parc. č. 16934/6, kat. územie Trnávka spoločnosti EURONA, s.r.o., Bratislava 
 24. Návrh na predaj nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 14801/142 v kat. území Trnávka spoločnosti VAZEX Reality, s.r.o. 
 25. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4778/37 a na ňom stojacej stavby - dielne súp. č. 9600 a časť parc. č. 4778/18 v kat. území Rača v správe Združenej strednej školy dopravnej, Sklenárová 9, Bratislava            
Rôzne a interpelácie
Záver
 
 
Informačné materiály:
 1. Informácia o vyhodnotení činnosti zariadení kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2008 
 2. Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2008
 3. Informácia o účasti poslancov na rokovaniach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2008
 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2008
 5. Informácia o zriaďovaní Centier komunitnej rehabilitácie
 6. Informatívna správa o postupe prác v realizácii preložky cesty II/502 Pezinok - Modra 
 7. Informácia o oprave ciest III/501006 a II/590

Súvisiace dokumenty