Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prenos slovenských skúseností do Macedónska

Využitie skúseností z procesu, ktorým prešla Slovenská republika od roku 1989 pred vstupom do Európskej únie v oblasti zamestnanosti a pri budovaní demokratických inštitúcií trhu práce je témou, ktorou sa zaoberá projekt „Podpora pre regionálny a miestny trh práce” (skratka RELLMAS).

 
Projekt, ktorého zahraničným partnerom sú dva macedónske regióny, je financovaný Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (Slovak Aid) za spolufinancovania koordinátora projektu Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok. Realizuje sa od januára 2008 do októbra 2009.
Projekt je komplementárny k twinningovému projektu „Prehľad národnej legislatívy práce“, ktorého realizáciu zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.
Naše skúsenosti z procesu transformácie sú podobné tým, ktorými prechádzajú v súčasnosti krajiny bývalej Juhoslávie a je evidentné, že pomoc slovenských expertov v oblasti budovania inštitúcií trhu práce môže byť pre tieto krajiny prínosom. Popri transfere slovenských skúseností a know-how projekt vytvára priestor pre zapojenie slovenských expertov do medzinárodných rozvojových aktivít a mechanizmov a tiež zapojenie slovenských subjektov do medzinárodných rozvojových projektov.
Samotným cieľom projektu je naštartovať prípravu Macedónska (FYRoM) na vstup do Európskej únie. Projekt zahŕňa problematiku budovania regionálnych a lokálnych inštitúcií trhu práce, ktoré musia európsku legislatívu implementovať v praxi. Hlavným cieľom projektu je pripraviť regióny Macedónska na implementáciu politiky zamestnanosti Európskej únie na regionálnej a miestnej úrovni.
 
Hlavné problémy, ktoré bude riešiť projekt RELLMAS súvisia s nepripravenosťou a nefunkčnosťou regionálnych a lokálnych štruktúr na zavedenie práva EÚ do praxe v oblasti zamestnanosti; chýbajúcimi  analýzami zamestnanosti na regionálnej a lokálnej úrovni, neexistenciou, resp. nefunkčnosťou partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni, ktoré by mali byť katalyzátorom prípravy a implementácie aktívnej politiky zamestnanosti v krajine, vrátane zabezpečenia benchmarkingu (EÚ úroveň) a jadrom pre prípravu a implementáciu projektov založených na skutočných potrebách regiónov. Jeho výsledkom budú regionálne a lokálne akčné plány zamestnanosti, ktoré majú priamo uvádzať do praxe Národný akčný plán zamestnanosti krajiny, vrátane zásobníka projektov zameraných na túto problematiku.
Z tohto dôvodu sa zameriava na zapájanie kľúčových hráčov – verejných inštitúcií, súkromného sektora a mimovládnych organizácií do stabilných partnerstiev na regionálnej aj miestnej úrovni a ich vyškolenie, ako aj vypracovanie metodológie tvorby plánov zamestnanosti, analýzu potrieb a tvorbu zásobníkov projektov, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti, čím sa zabezpečí udržateľnosť tohto projektu.
 
Projekt sa realizuje v hlavnom meste Skopje a v meste Ohrid (juhozápadný región) a jeho okolí, obidva regióny poznačené vysokou nezamestnanosťou typickou pre túto krajinu. Macedónskymi partnermi sú Združenie miest a obcí Macedónska (ZELS) a Mesto Ohrid.
 
V súčasnosti majú realizátori za sebou prvú fázu – úvodné školenia v obidvoch regiónoch, počas ktorých sa ukázali prvé možnosti - ale aj nevyhnutnú potrebu - rozvíjania strategických partnerstiev na tvorbu akčných plánov zamestnanosti. Zároveň je spracovaná pracovná verzia metodológie tvorby regionálnych a lokálnych akčných plánov. Dokumenty k projektu budú v najbližšej prístupné na osobitnej webovej stránke www.rellmas.com.
 
Kontakt na realizátora:
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
Kysucká 14, 903 01 Senec
Poštová adresa: Hontianska 12, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., riaditeľka
Tel: + 421 - 903 773674
Email: lpavlovova@rrasenec-pezinok.sk; elovasikova@rrasenec-pezinok.sk