Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prioritou BSK je dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov kraja

S cieľom zabezpečiť dostatočnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja sa v novembri t.r. stretol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan s riaditeľom krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) Samuelom Janecom. Na túto tému rokovali zástupcovia VšZP aj s predstaviteľmi združenia SK 8.

 
Hlavným predmetom rokovania bolo uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi VšZP a poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, ktorí neboli Nariadením vlády o minimálnej sieti zaradení do zoznamu zdravotníckych zariadení. Za prvý výsledok takejto spolupráce možno považovať skutočnosť, že po prehodnotení situácie v oblasti klinická onkológia, uzatvorí VšZP zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore klinická onkológia s Nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia s.r.o. Táto spolupráca umožní doriešiť problematiku zabezpečenia ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov bývajúcich v mestských častiach Staré mesto, Nové mesto, Rača a Vajnory.
 
K ďalším cieľom BSK v oblasti zdravotníctva patrí zabezpečenie dostatočnej zdravotnej starostlivosti pre seniorov, dlhodobo chorých a riešenie dostatočného počtu chronických postelí vôbec. Ďalej aktívna podpora zvýraznenia preventívneho zamerania zdravotníctva vrátane spoločnej účasti na edukačných programoch pre odbornú i laickú verejnosť. Dôležitou oblasťou je aj problematika duševného zdravia celej populácie, s tým súvisiace zabezpečenie dostatočnej zdravotnej starostlivosti, a to nielen ambulantnej, ale aj zabezpečenie dostatočného počtu psychiatrických  postelí.
 
Prioritou BSK je zabezpečiť ambulantnú i ústavnú zdravotnú starostlivosť vo vybraných odboroch s ohľadom na jej dostupnosť v jednotlivých častiach regiónu s cieľom určiť prioritné úlohy a vypracovať koncepciu zdravotníctva. Obaja partneri sa dohodli na tom, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti niektorých poskytovateľov vo vybraných lokalitách a odboroch bude monitorované tak samosprávnym krajom, ako aj VšZP. Výsledky monitorovania spolu s inými problémami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia budú pravidelne predmetom rokovaní medzi BSK a VšZP a stanú sa podkladom pre aktualizáciu siete zdravotníckych zariadení.