Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja možno pripomienkovať

V rámci príprav na nové programové obdobie už má Bratislavský kraj vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2014 až 2020, ktorý je v súlade so stratégiou Európa 2020.

 
V súčasnosti prebieha prvá fáza pripomienkovania tohto strategického návrhu, odborná a laická verejnosť môže podať pripomienky do 25. februára 2013 prostredníctvom formulára uverejneného na webovej stránke kraja ( http://bit.ly/158G54l ). Na stránke je aj harmonogram etapy Pripomienkovania PHSR BSK 2014-2020.
 
„Je to základný a strategický dokument pre čerpanie eurofondov v novom programovom období. Dokument bol predložený aj na posúdenie z hľadiska životného prostredia a po zapracovaní všetkých náležitostí a celospoločenskom pripomienkovaní bude v júni predložený na schválenie poslancom Bratislavskej župy,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
 
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu (SEA) ako aj sumarizácia prvého pripomienkovania návrhu sa bude konať začiatkom marca. V marci sa uskutoční aj druhá fáza pripomienkovania a v apríli verejné prerokovanie návrhu PHSR. Za každou fázou pripomienkovania bude niekoľko stretnutí s miestnou samosprávou,  počas ktorých bude vytvorený priestor aj pre širokú verejnosť. Nemenej dôležité bude opätovné zapojenie subjektov ústrednej štátnej správy, akademickej obce a neziskového sektora, ktorí sa postavili veľmi aktívne k pripomienkovaniu počas etapy Spracovania PHSR BSK 2014-2020. Oslovené budú aj združenia a asociácie zastupujúce podnikateľský sektor s cieľom podporiť podnikateľské aktivity potrebné na rozvoj kraja. Záverečné stanovisko bude zverejnené začiatkom mája.
 
Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je zhodnotenie aktuálneho stavu infraštruktúry, ľudských zdrojov, vedy, výskumu a podnikania v rámci Bratislavského kraja. Na základe výsledkov sa určuje, ktoré aktivity či projekty bude Bratislavský samosprávny kraj podporovať.