Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rozvojová agentúra Senec-Pezinok opäť najlepšia

Vyplýva to z udeľovania cien Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre najlepšie Regionálne rozvojové agentúry za rok 2008. Regionálna rozvojová agentpúra (RRA) Senec – Pezinok získala ocenenie ako najlepšia agentúra za informovanosť, poradenstvo a strategický prínos k rozvoju regiónu za rok 2008.

 
Udeľovanie cien bolo súčasťou národnej konferencie Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ, ktorá sa konala v rámci 8. ročníka výstavy regionálnych príležitostí a regionálneho rozvoja PRO REGION 2009 22. apríla 2009 v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo nielen bilancovanie doterajších skúseností z programového obdobia 2004 – 2006 a 2007 – 2013, ale aj informovanie verejnosti o existencii právneho nástroja spolupráce na úrovni Spoločenstva EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce, vytvoreného za účelom prekonávania prekážok brzdiacich územnú spoluprácu. Jednou z tém programu bola aj Zelená kniha o územnej súdržnosti Európskej komisie, k otázkam ktorej bola verejná diskusia uzavretá vo februári tohto roku. MVRR SR zaslalo Európskej komisii stanovisko SR k nasledovným otázkam: vymedzenie územnej súdržnosti, veľkosť a rozsah územných opatrení, lepšia spolupráca, lepšia koordinácia, nové územné partnerstvá, zlepšenie chápania územnej súdržnosti.
 
RRA Senec – Pezinok je záujmové združenie právnických osôb pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja od roku 2002 v regiónoch Podunajsko a Malokarpatsko, ktorého členmi sú Bratislavský samosprávny kraj, mesto Senec, mesto Pezinok, Združenie miest a obcí Podunajskej oblasti, Bratislavská regionálna komora SOPK a Slovenská živnostenská komora, krajská zložka Bratislava. Je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr zriadenej Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Jedným zo strategických projektov RRA Senec – Pezinok pripravených v roku 2008 bol projekt CYCLOMOST I - prípravná fáza projektu obnovy cyklotrás a vybudovania cyklomostu cez rieku Moravu, cieľom ktorého je spracovanie technických dokumentov na stavebné povolenie v spolupráci s Dolnorakúskou vládou. Projekt nadväzuje na predchádzajúci úspešný projekt zameraný na vytvorenie Koncepcie rozvoja cyklotrás na území BSK s napojením na medzinárodné cyklomagistrály. V minulom roku RRA Senec – Pezinok pripravila a realizovala viacero medzinárodných projektov: napr. twinning projekt Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska, projekt QVETIS – Systém manažérstva kvality v oblasti celoživotného odborného vzdelávania v školiacich centrách a podnikoch, projekt VISIBLE zameraný na výmenu skúseností a podporné vzdelávanie zamestnancov európskych regionálnych rozvojových agentúr a posilnenie pozície projektového manažéra na trhu práce a ďalšie strategické projekty. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke RRA Senec – Pezinok www.rrasenec-pezinok.sk