Blindfriendly Sobota 25. 5. 2019 | Meniny má Urban Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Seneckú synagógu čaká rekonštrukcia

20. marca schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zastupiteľstve finančný príspevok na obnovu areálu synagógy v Senci. Župa plánuje terénne úpravy a výstavbu infopavilónu za 618 347,37 EUR. Tieto sú však podmienené získaním nenávratného finančného príspevku z Nórskych fondov.

 
"Historický význam tejto stavby je nespochybniteľný. My, teda bratislavská župa, máme morálnu povinnosť postarať sa o túto Národnú kultúrnu pamiatku. Nielen kvôli dnešným obyvateľom regiónu, ale najmä ako prejav úcty voči generáciám, ktoré túto synagógu navštevovali do roku 1948," vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Pavol Frešo.
Národná kultúrna pamiatka Synagóga ortodoxných v Senci stojí od roku 1904 na mieste staršej synagógy, ktorú postavili už v roku 1825. Synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1948, po znárodnení bola využívaná ako sýpka, neskôr sklad chemikálií a v zime ako sklad vianočných stromčekov. Bratislavský samosprávny kraj však vidí v jej využívaní zmysel a preto sa už od roku 2005 snaží o rekonštrukciu objektu. V súčasnosti je budova v havarijnom stave a jej akékoľvek využívanie je podmienené nevyhnutnou a neodkladnou obnovou.
Vzhľadom na finančnú náročnosť plánovanej obnovy sa BSK usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Aktuálne zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu "SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva" financovaného z FM EHP 2009-2014 ponúka možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na rekonštrukciu NKP synagógy.
Samotný objekt synagógy však prináša viaceré obmedzenia, či už architektonicko-dispozičné či náboženské, preto je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo historického objektu. Župa preto ráta s výstavbou tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Tá by vytvorila priestor pre zázemie pre verejnosť aj pre zamestnancov. Keďže cieľom BSK je, aby bol areál synagógy verejnosti prístupný permanentne a slúžil aj na oddych a relax, ráta sa aj s exteriérovými úpravami. Toto všetko však môže byť realizované iba v prípade, že žiadosti bratislavskej župy bude vyhovené.
Nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP musí byť použitý výlučne na výdavky spojené s rekonštrukciou NKP, výdavky súvisiace s výstavbou infopavilónu a úpravou areálu by boli hradené z rozpočtu BSK a to sumou 618 347,37 EUR.
Okrem synagógy sa však zastupiteľstvo venovalo aj ďalšiemu medzinárodnému projektu. V rámci projektu TransDanube, ktorý vychádza z prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ako je trvalo udržateľný rozvoj európskych regiónov pozdĺž toku rieky Dunaj, došlo k zmene partnera. Z Partnerskej dohody bol vyňatý odchádzajúci rakúsky partner Dunajská komisia pre cestovný ruch, ktorý bol nahradený novým partnerom z Moldavska - Asociáciou rozvoja cestovného ruchu v Moldavsku.
Cieľom projektu TransDanube, ktorý trvá do 30. septembra 2014 je zlepšenie dostupnosti regiónov pozdĺž Dunaja, zvýšenie povedomia o turistických trasách a dopravných ponukách v Dunajskom regióne či snaha o posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému. Okrem nového partnera z Moldavska sú ďalšími partnermi Bratislavského samosprávneho kraja aj Úrad krajinskej vlády Burgenlandu, Klub "Udržateľný rozvoj pre občiansku spoločnosť" z Bulharska či rumunský Národný inštitút pre výskum a vývoj cestovného ruchu.