Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne projekty v BSK

Hipoterapia, čarovná záhrada či muzikoterapia – aj to sú ciele nových projektov pre sociálne zariadenia v bratislavskom regióne

 
Od roku 1990 sa DSS Rosa venuje zvyšovaniu úrovne a kvality rehabilitácie poskytovanej klientom. V rámci rehabilitácie tu ako prví na Slovensku zaviedli aj inovačnú metódu hiporehabilitácie - cvičenia na koni. Úspešne realizujú aj hipoterapiu a športové jazdenie postihnutých na koni. Dnes tieto služby ROSA poskytuje cca 60 svojim klientom denne. Trénujú tu aj traja reprezentanti SR - klienti DSS Rosa - v disciplínach športové jazdenie a drezúra na koni. Zúčastňujú sa národných súťaží, ale zúčastnili sa aj Špeciálnej olympiády v Poľsku či Svetovej špeciálnej olympiády v Číne - Šanghaji. Materiálne a technické vybavenie je však v súčasnosti už zastarané, opotrebované a veľmi zaostáva za vybavením v podobných zariadeniach v zahraničí.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) preto požiadal o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), vďaka ktorej v najbližších mesiacoch zlepší a skvalitní vybavenie úseku hipológie, hipoterapie, hiporehabilitácie, športového jazdenia a drezúry s využitím koňa tak, aby sa zvýšila bezpečnosť a osobný komfort klienta - jazdca.
Hiporehabilitácia je indikovaná najmä klientom s detskou mozgovou obrnou, jej efektívnym prínosom je celkové zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa, pozitívne ovplyvňuje celkovú motorickú koordináciu, upevňuje rovnováhu tela, normalizuje svalový tonus, povoľuje stuhnutie svalov, šliach a úponov, zlepšuje psychickú rovnováhu.
Domov sociálnych služieb pre deti ROSA na Dúbravskej ceste č. 1 v Bratislave  poskytuje komplexnú starostlivosť 220 deťom s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania, resp. zmyslového postihnutia, od 6 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo do skončenia vzdelania.
Žiadosť o dotáciu k projektu BSK predkladal Ministerstvu aj za zariadenie DSS pre deti a dospelých na Javorinskej 7a v Bratislave. Projekt „Čarovná záhrada“ má za cieľ nielen rozmnožovať terapeuticko estetické zážitky, ale rozvíjať aj myšlienku integrácie. Čarovná záhrada bude mať pozitívne terapeutické účinky na všetky zmysly: svojou farebnosťou na zrak, vôňou na čuch, záhradnými zvonkohrami na sluch, liečivými bylinkami vhodnými na čaje na chuť a ďalšími rôznorodými rastlinami na hmat. Záhrada nebude len priestorom pre aktívnu pracovnú činnosť klientov, ale bude i relaxačno- oddychový kútikom. Dopestované rastliny bude možné predávať aj v kvetináčoch z keramickej dielne, resp. liečivé bylinky vo vrecúškach, zhotovených v rámci pracovnej činnosti. V neposlednom rade dopestované liečivé rastlinky bude možné použiť na prípravu čajov v v čajovni, ktorá bude predmetom ďalšieho projektu.
Zariadenie DSS pre deti a dospelých na Javorinskej 7a v Bratislave taktiež poskytuje starostlivosť deťom s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku a dospelým od skončenia vzdelania za osobitných podmienok resp. skončenia ďalšej prípravy na povolanie, ako aj ďalším dospelým občanom od 25 rokov. Kapacita tohto zariadenia je 65 miest.
Ďalší projekt, ktorý bude BSK zabezpečovať prostredníctvom dotácie z MPSVaR, je zameraný na harmonický rozvoj osobnosti klientov, ich integráciu do spoločnosti, či sociálnu inklúziu prostredníctvom aktivít organizovaných v priebehu celého roka. Projekt „AMEREM–priestor na dramatoterapiu a muzikoterapiu“ sa bude realizovať v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Merema. V náväznosti na vytvorenie adekvátnych priestorov a zabezpečenie potrebnej aparatúry, rekvizít či iného materiálu v rámci tohto projektu, má zariadenie smelé plány - založiť divadelný súbor v spolupráci s intaktnou skupinou obyvateľstva, s Divadlom z Pasáže, s Ochotníckym divadlom Modra či sympatizantmi DSS Merema. Každoročne by chceli organizovať divadelný festival. Klienti DSS Merema preukázali svoj talent už v dramatizácii viacerých príbehov: „Slepý pastierik“, „O jedličke“, v hudobno - recitačnom pásme „Na ľudovú” či „Vianočné zvyky a tradície“, „Neposlušný čert“, „Traja králi“, „My sme smelí námorníci“ a ďalších.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Merema poskytuje komplexnú celoročnú starostlivosť občanom (mužom) s mentálnym postihnutím, ktorí sú na tento druh služby odkázaní, alebo je pre nich tento druh sociálnej služby účelný. Okrem základnej starostlivosti klientom poskytuje zdravotnú starostlivosť, rehabilitačnú a terapeutickú starostlivosť (arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, canisterapia). Terapia je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej rehabilitácie zdravotne znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, ktorou sú i klienti tohto zariadenia. Jej účelom je odstránenie patologických, disharmonických či dysfunkčných javov s cieľom harmonizácie ich osobnosti.
 
Celkovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporí 52 zo 70 projektov BSK v celkovej výške 28,5 mil. Sk.