Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Študujte vďaka sociálnym štipendiám vlády

Študujete na strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vaším snom je na rok vycestovať za vedomosťami do zahraničia? Tak pošlite do 25. apríla 2008 na Úrad BSK vyplnené prihlášky a váš sen sa môže stať skutočnosťou.

 
Vláda SR schválila Uznesením č. 144/2008 sociálne štipendiá, ktoré umožňujú žiakom stredných škôl študovať v zahraničí celý rok a náklady hradí štát. Cieľom poskytovania sociálnych štipendií vlády poskytnúť príležitosť aj tým, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť študovať v zahraničí.
 
Žiaci sa môžu prihlásiť na štúdium:
  • v anglickom jazyku – Malta, Veľká Británia, Írsko
  • v nemeckom jazyku - SRN, Rakúska republika
  • v ruskom jazyku - Ruská federácia
  • vo francúzskom jazyku - Francúzska republika, Belgické kráľovstvo
  • v španielskom jazyku - Španielske kráľovstvo
  •  v talianskom jazyku – Talianska republika
Študovať v zahraničí môže každý, kto spĺňa podmienky:
  • žiak 3. ročníka strednej školy, 3. alebo 4. ročníka päťročnej bilingválnej školy, 7. ročníka osemročného gymnázia, 5. ročníka šesťročného gymnázia
  • štátny občan SR s trvalým bydliskom v SR
  • priemerný prospech predchádzajúceho štúdia na strednej škole do 2,00
  • ovládanie vybraného jazyka na úrovni B1 alebo B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR - dokument, vypracovaný na podnet Rady Európy s cieľom dosiahnuť "ešte silnejšiu jednotu členských štátov Európskej únie" aj v oblasti kultúry)

Úroveň B1 - Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

Úroveň B2 - Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Uprednostňovaní budú žiaci zo sociálne slabých rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Kritériá stanovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom školstva SR takto:
Náklady na štúdium jedného žiaka, ktoré zahŕňajú ubytovanie, stravovanie, mestskú dopravu, vreckové, náklady na učebné pomôcky, náklady na zdravotné poistenie a cestovné náklady na cestu tam a späť, boli vyčíslené na 7730 EUR (cca 270 550 SK).
 
Nezabudnite! Posledný termín na poslanie vyplnených prihlášok je 25. apríl 2008. Prihlášky adresujte na:
 
Bratislavský samosprávny kraj (pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK)
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Sabinovská 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava 25
 
Žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave, alebo neštátnych škôl zasielajú prihlášky na adresu Krajského školského úradu v Bratislave (bližšie informácie www.ksuba.sk). 
 
Viac informácií:
Jana Zápalová
oddelenie školstva
tel.: 02/4826 4816