Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Týždeň vedy a techniky 2007

Od dnes do nedele 18. novembra potrvá Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2007, do ktorého sa svojimi aktivitami zapojili aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pripravili rôzne podujatia. Týždeň vedy a techniky organizuje Slovenská akadémia vied.

 
Združená stredná škola chemická, Račianska 78, Bratislava pripravila návštevu pracoviska Národného referenčného centra pre dioxíny a im podobné zlúčeniny (NRCDiox) na SZU v Bratislave. Odber vzoriek a analýza dioxínov - aktuálneho problému dneška, prezentácia úspešných prác SOČ z krajského kola, návštevu Oddelenia stopovej analýzy na VÚVH v Bratislave. Endokrinné disruptory vo vodách, prezentáciu vybranej časti projektu ESF "Rozvoj a podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov chemických odborných predmetov pôsobiacich v oblasti sekundárneho vzdelávania".
 
Gymnázium A Ensteina, Ensteinova 35, Bratislava organizuje Einsteiniáda- matematickú súťaž pre žiakov 1. ročníka bratislavských gymnázií. Súťaž Sudoku pre študentov školy. Prezentáciu pokusov z fyziky študentmi školy. Otvorenú hodinu v bilingválnej triede z fyziky v ruskom jazyku s prezentáciou aktivít študentov. A prezentácie žiackych prac z fyziky na počítači.
 
Gymnázium Ivana Horváta 14, Ivana Horváta, Bratislava pripravilo akciu s názvom „Zaujímavé experimenty“, ktorou chce preniesť fyzikálne a chemické experimenty z laboratórií na chodby a spoločné priestory školy.
 
Stredné odborné učilište lesnícke, Okružná 3194, Modra-Harmónia dňa 13.novembra od 10 hod. pripravilo v kine Mier Modra pre modranské základné školy a priľahlé obce prednášku, besedu, ukážky historického náradia spojenú s premietaním filmov na tému: História lesníctva v Malých Karpatoch s dôrazom na vývoj techniky.
 
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava sa zúčastní odborných podujatí v Slovenskej akadémii vied. Pravidelne spolupracuje s Ústavom experimentálnej farmakológie, kde žiaci študijného odboru farmaceutický laborant pracujú na SOČ-ke, ďalej s Ústavom polymérov, kde odborníci na podnet školy pripravili cielené prednášky pre žiakov školy, ako i s Ústavom experimentálnej onkológie. Poznatky z uvedených seminárov sa zakomponujú do učebných osnov odborných predmetov.
 
Stredná geodetická škola, Vazovova 14, Bratislava zorganizovala prezentáciu technických prác žiakov školy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15. novembra od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch školy.
 
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava pripravila literárnu súťaž : Veda, technika a my na Obchodnej akadémii. Jej víťazi sa zapoja do publicistickej súťaže organizovanej MŠ SR.
 
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava pripravila výstavu učebných pomôcok technických predmetov vytvorených učiteľmi a žiakmi školy v termíne 12. 11. 2007. Miesto konania – Školská knižnica na SPŠdopravnej. Celá akcia je rozdelená do dvoch častí: I. časť 8.00-12.00 určená pre žiakov, II. časť určená pre rodičov a žiakov.
Stredné odborné učilište stavebné, Ružinovská 1, Bratislava privíta v stredu 14. novembra všetkých návštevníkov pri príležitosti Dňa otvorených dverí v čase od 8.00 do 15.00 hod. V piatok 16. novembra v čase od 9.00 do 13.00 hod. organizuje celoškolskú konferenciu „Stavebníctvo“ s prezentáciou stavebných firiem, premietaním filmov s odbornou tematikou. Okrem toho na škole prebehne imatrikulácia prvákov, súťaž žiakov v odborných témach, prednáška „Inteligentné elektrické inštalácie budov“ a ďalšie, výstava „Z histórie stavebníctva“.
 
Združená stredná škola poľnohospodárska, SNP 30, Ivanka pri Dunaji organizuje prezentáciu medzinárodného projektu AQUANET za účasti rybárskych špecialistov a pedagógov z Turecka, Fínska, Francúzska, Islandu a Slovenska v dňoch 12. - 18. novembra a Dni otvorených dverí od 14. do 16. novembra.
 
Dni otvorených dverí organizujú Združená stredná škola potravinárska, Farského 9, Bratislava 13. novembra; Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, Bratislava a Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava dňa 14. novembra; Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava dňa 15. novembra; Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Hlinická 1, Bratislava v dňoch 12. až 16 novembra.