Blindfriendly  15. 12. 2019 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Verejne sa prerokovalo zadanie územného plánu BSK

 Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v utorok 20. júla 2010 uskutočnila verejná prezentácia zadania Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.

 

Na prezentácii sa zúčastnilo asi 40 starostov a zástupcov samospráv Bratislavského regiónu, magistrátu hlavného mesta, ako aj dotknutých štátnych organizácii. Jedným z hlavných dôvodov vytvorenia nového územného plánu Bratislavského kraja je potreba zapracovať všetky skutočnosti vyvolané nadmernými aktivitami výstavby. Tie ovplyvňujú najmä urbanistické, dopravné, územno-technické a environmentálne vzťahy v území, ktoré sa v uplynulej dekáde dynamicky rozvíjajú a ktoré už nie sú v plnej miere zohľadnené v platnej územnoplánovacej dokumentácii kraja.

Na úvod prítomných privítal podpredseda Úradu BSK Ing. Martin Berta CSc. a informoval ich o tvorbe nového územného plánu. Hlavný riešiteľ úlohy Ing. arch. Vojtech Hrdina, Ph.D. z firmy AUREX, spol. s r.o., prezentoval zadanie. Podrobne oboznámil prítomných s obsahom a rozsahom zadania, ktoré bolo spracované na základe prieskumov a rozborov. Prezentoval aj problémový výkres, ktorý špecifikuje jednotlivé strety, kolízie a problémy na riešenie.

Nové vedenie župy bude v územnom plánovaní aktívne chrániť a presadzovať verejný záujem, jednotlivé zámery prísne posudzovať z hľadiska krajinotvorby, a územné plánovanie považovať za tvorbu a zachovávanie kultúry a hodnôt v krajine a nie iba z hľadiska jednotlivých stavieb.

So spracovaným návrhom zadania Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj je možné oboznámiť sa až do konca augusta na: Úrade BSR, Sabinovská 16, Odbor územného plánu a regionalistiky, alebo na internetovej stránke Bratislavského kraja.

Bratislavský kraj má platný územný plán, ktorý bol spracovaný v rokoch 1993 až 1997 a schválený uznesením Vlády SR v roku 1998. Odvtedy bol viackrát menený a doplňovaný.