Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhlásenie V. Bajana k Systémovému individuálnemu projektu „Rozvojom ľudských zdrojov k rozvoju cestovného ruchu v SR“

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyjadruje nespokojnosť s projektom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorý sa na sedem rokov nastávajúceho programového obdobia orientuje na rozvoj, marketing a propagáciu 7 vyšších územných celkov s vylúčením Bratislavského samosprávneho kraja.

 
V. Bajan konštatuje, že v uplynulom programovacom období bola účasť BSK na aktivitách SACR posudzovaná odlišne od ostatných subjektov verejnej správy a spoplatnená rovnako ako účasť podnikateľských subjektov. Ďalej uvádza, že realizácia propagačných aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch výhradne z podpory ŠF výrazne potlačila propagáciu BSK i hlavného mesta Bratislavy, čím sa vytváral deformovaný obraz SR v zahraničí.
 
BSK apeloval na Ministerstvo hospodárstva SR a na SACR s požiadavkou rovnoprávneho riešenia otázky BSK a v rámci neho aj hlavného mesta Bratislavy žiadal riešenie uvedenej situácie s použitím kompenzačných nástrojov a prostriedkov pri realizácii projektov propagácie. Zo strany SACR bola podpora vyjadrená listom zo dňa 6.11.06.
 
Územie BSK tvorí 5% rozlohy územia SR, ale na celkovom počte návštevníkov v rámci SR sa v r. 2006 podieľal 23-25%, na počte ubytovaní sa BSK podieľal 15%. BSK má vysoký potenciál pre pobyty pri vode, vodné športy, pešiu turistiku, cykloturistiku, vodnú turistiku, poznávanie kultúrneho dedičstva, návštevu múzeí a galérií, návštevu podujatí, iné športové aktivity, obchodný turizmus, poznávanie miestnych tradícií, konferenčný cestovný ruch a účasť návštev veľtrhov a výstav . Vo vybavenosti má BSK najvyšší potenciál v prechodnom ubytovaní a vo vybavenosti turistickými informačnými kanceláriami.
 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja týmto vyhlasuje, že žiada finančnú podporu MH SR a SACR na zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji a zároveň žiada, aby SACR v ďalšom programovom období 2007 – 2013 v súlade so svojim štatútom zabezpečila propagáciu Slovenska doma i v zahraničí tak, aby Bratislavsky kraj s hlavným mestom Slovenska -Bratislavou bol súčasťou všetkých jej relevantných kampaní bez ohľadu na prostriedky z fondov Európskej únie.
 
V. Bajan navrhuje, aby kompetentný ústredný orgán štátnej správy MH SR pripravil materiál na rokovanie vlády SR, v ktorom požiada o vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu v Bratislavskom kraji.