Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie návrhov – Erazmus pre mladých podnikateľov

Cieľom výzvy je poskytnúť granty na projekty a umožniť tak začínajúcim európskym podnikateľom nadobudnúť poznatky v zabehnutej spoločnosti v inom členskom štáte, a zároveň podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí. Táto iniciatíva má prispieť k posilneniu podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti novozaložených mikropodnikov, malých a stredných podnikov a nových začínajúcich podnikateľov v EÚ. Aktivita sa týka najmä jednotlivcov, ktorí plánujú založenie podniku a v neposlednom rade aj novozaložených podnikov.

 
Výzva sa skladá z dvoch častí, z ktorých každá pokrýva dva rôzne druhy činnosti:
Časť 1: Európske partnerstvo zvyšujúce mobilitu nových podnikateľov
Časť 2: Koordinácia, podpora a vytváranie sietí na európskej úrovni v súvislosti s aktivitou spomenutou v časti 1
 
Oprávnení žiadatelia
Výzvy na predkladanie návrhov sa môže zúčastniť akýkoľvek verejnoprávny alebo súkromný subjekt. Patria sem subjekty alebo orgány pôsobiace v oblasti propagácie podnikania alebo v oblasti služieb nadnárodného sprostredkovania práce, a to predovšetkým:
— obchodné a priemyselné komory, remeselnícke komory alebo podobné subjekty,
— organizácie na podporu podnikania a podnikateľské inkubátory,
— podnikateľské združenia a siete na podporu podnikania,
— verejnoprávne subjekty ponúkajúce služby na podporu podnikania,
— poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy (verejní, súkromní, sektoroví atď.), ktorí sa aktivizujú v oblasti podpory podnikania,
— organizácie zaoberajúce sa sprostredkovaním odbornej prípravy.
 
Kandidáti musia mať sídlo / bydlisko v jednom z členských štátov EÚ.
 
 
Rozpočet a trvanie projektu
Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov, predstavuje 2 850 000 EUR. Finančná pomoc Komisie nemôže presiahnuť 90 % celkových oprávnených nákladov.
 
Časť 1: Grant nesmie prekročiť sumu 140 000 EUR. Maximálne trvanie projektov je 18 mesiacov.
Časť 2: Maximálna výška grantu bude 200 000 EUR. Maximálna dĺžka trvania projektov je 22 mesiacov.
Aktivity v rámci časti 1 a časti 2 sa musia začať do 31. decembra 2008.
 
Žiadosti musia byť zaslané Komisii najneskôr do 20. augusta 2008.
 
 
Viac informácií:
- Výzva na predkladanie návrhov – ENT/ERA/08/311 – Erazmus pre mladých podnikateľov (2008/C 146/05)
- Úplné znenie výzvy na predloženie návrhov a formuláre žiadostí sú dostupné na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Súvisiace dokumenty