Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z OP Vzdelávanie

Ministerstvo školstva SR zverejnilo dňa 11. 3. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie na Prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva vzťahuje je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 
Zdrojom financovania je Európsky sociálny fond. Celková finančná čiastka na zverejnenú výzvu je 35 mil. Sk, minimálna výška nenávratného príspevku na jeden projekt je stanovená na 3 mil. Sk, maximálna na 10 mil. Sk. Miestom realizácie projektu je Bratislavský samosprávny kraj.
Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú:
  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov
  • stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
  • cirkevné a súkromné stredné školy
  • samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl
  • krajský školský úrad

Spolufinancovanie projektov vo výške 5% z oprávnených výdavkov sa vyžaduje, len ak je žiadateľom Bratislavský samosprávny kraj, stredná škola v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, súkromná stredná škola, cirkevná stredná škola. 

Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok sú:
  •  tvorba a implementácia rozvojových programov stredných škôl /napr. tvorba vzdelávacieho programu, inovácia metód a foriem vyučovania/
  • inovácia didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov
 
Dátum uzávierky výzvy je 19.5.2008.
 
Bližšie informácie k zverejnenej výzve, vrátane súvisiacich dokumentov sú dostupné na stránke určenej pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 www.nsrr.sk a na stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk.

Súvisiace dokumenty