Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zástavbu lokality Kráľova Hora si schválilo mesto Bratislava vo svojom územnom pláne

Osud pozemkov v lokalite nad Karlovou Vsou známej ako Kráľova Hora je v rukách Hlavného mesta Bratislava. Lokalita je naďalej v aktuálnom územnom pláne Bratislavy určená na zástavbu.

 
„Jedným z pokynov pre vypracovanie návrhu územného plánu regiónu je aj zapracovanie aktuálne schválených územných plánov obcí, ktoré boli poskytnuté v rámci prerokovania konceptu, primerane k mierke územného plánu regiónu M 1:50 000,“ uviedol podpredseda BSK Martin Berta.
 
V zmysle uvedeného bol takto zapracovaný aj Územný plán Hlavného mesta Bratislavy z roku  2007 v znení zmien a doplnkov. V územnom pláne mesta Bratislavy je predmetná lokalita Kráľovej hory v záväznej časti určená na občiansku vybavenosť celomestského významu označenej ako D 201 (areálny charakter, nákupné a obslužné centrá, špecifické zariadenia občianskej vybavenosti) a takto ju uvádza aj prerokovávaný ÚPN R BSK vo svojej smernej časti (ktorá nie je záväzná).
 
Mesto Bratislava mohlo obstarať, prerokovať a schváliť zmeny a doplnky pre predmetnú lokalitu bez ohľadu na pripravovaný územný plán regiónu aj bez ohľadu na zámeny pozemkov týkajúcich sa tejto časti územia. Nebolo by to v rozpore so záväznou časťou nadradenej dokumentácie (ÚPN R BSK) ani toho času platnej ani navrhovanej. Nie je dôvod ani čakať na nový územný plán mesta Bratislavy, pretože zmeny a doplnky teraz platného územného plánu mesto obstarávalo priebežne aj doteraz.
 
K navrhovanej zmene funkčného využitia predmetnej lokality, ktorá je už niekoľko rokov v súčasnom územnom pláne hlavného mesta určená na výstavbu nemá BSK námietky a podporuje jej vrátenie na funkciu prímestskej rekreácie a zelene. „Hlavné mesto touto navrhovanou zmenou funkčného využitia bude v súlade s navrhovaným záväzným regulatívom Bratislavského kraja, ktorý podporuje proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania a udržania charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu,“ dodal Martin Berta.