Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Žiaci SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre budú študovať v Rakúsku

 Žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, budú v nasledujúcom školskom roku študovať v rakúskej vinárskej škole Landwirtschaftliche Fachschule v Eisenstadte.

 
Zvolená škola je na vysokej úrovni s technologickým vybavením pre spracovanie hrozna, výroby vína, ovocných muštov a destilátov. Projekt Individuálnej mobility žiakov Comenius sa uskutoční v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Svoje nové pôsobisko si boli pozrieť žiaci spolu s rodičmi.
 
„Žiaci vďaka akcii spoznajú štúdium a život v inej krajine, rozvinú si porozumenie pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov a tiež si osvoja vedomosti a zručnosti potrebné pre ich osobný rozvoj,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Akcia si rovnako kladie za cieľ podporiť dlhodobú spoluprácu medzi zapojenými školami, umožniť vzájomné uznávanie štúdia absolvované na partnerských školách a posilniť európsku dimenziu v školskom vzdelávaní.
 
Požiadavky na žiaka boli z hľadiska jazykovej vedomosti, celkového prospechu počas štúdia a záujmu o odbor. Škola vybrala štyroch žiakov – traja budú v od septembra žiakmi 4-tého ročníka, jeden žiak v treťom ročníku. Ich študijné výsledky počas všetkých ročníkov dosahovali do priemeru 2,00. Mobilita žiakov môže trvať od 3 do 10 mesiacov a môže sa uskutočniť iba medzi školami, ktoré sú alebo niekedy boli zapojené do projektu Comenius - Školské partnerstvá buď v rámci Programu celoživotného vzdelávania, alebo predchádzajúcich programov. „Zvolili sme 3 mesačný pobyt žiakov, v mesiacoch september až december, nakoľko v danom období z technologického hľadiska prebieha zber, spracovanie hrozna až po výrobu mladého vína,“ priblížil riaditeľ školy Slavomír Zoch.
 
Okrem praktickej stránky daným projektom sledujú aj účasť na teoretickom vyučovaní. Obidve školy majú podľa Slavomíra Zocha podobný vzdelávací program a skladbu odborných predmetov. „Po absolvovaní pobytu sa rovnako chceme uchádzať o vystavenie dokladu Europass – mobilita, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine,“ doplnil riaditeľ.
 
V rokoch 2004 – 2007 pracovala SOŠ vinársko­-ovocinárska v programe Comenius - Školské partnerstvá v projekte s názvom „Víno a kultúra“. Partnerské školy zo 4 štátov: Rakúsko, Francúzsko, Maďarsko a Slovensko sú zamerané na vinohradníctvo a ovocinárstvo. Pracovný jazyk spoločný pre komunikáciu všetkých zúčastnených škôl bol anglický.  
 
Organizátorom sú Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania a Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR.