Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župan Frešo ocenil 12 osobností Bratislavského kraja

 Bratislavský župan Pavol Frešo ocenil 12 osobností Výročnou cenou Samuela Zocha, Čestným občianstvom a Pamätným listom predsedu kraja. Ocenenie získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj regiónu a jeho reputáciu doma i v zahraničí. Slávnostný galavečer sa konal vo štvrtok večer v Divadle Aréna.

 
„Je to oceňovanie tých najlepších, ktorí reprezentujú Bratislavský kraj ale aj celé Slovensko. Sú to ľudia, ktorých si vážime, ku ktorým prechovávame úctu, rešpekt aj istý druh obdivu, lebo sú pre nás dlhodobými vzormi a zaslúžia si, aby sme im to aspoň v týmto skromným spôsobom dali najavo,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Kritériom pre Cenu Samuela Zocha je podľa neho aj to, že títo ľudia nám idú svojim životným príbehom príkladom. „Keď ich toto ocenenie povzbudí na ceste ďalej, aj tých, ktorí by ich chceli nasledovať, myslím si, že táto cena má hlboký zmysel,“ dodal župan.
 
 
Zoznam ocenených:
 
Cena Samuela Zocha
 
ThMr. Anna Adamovičová - Olexová
ThMr. Anna Adamovičová - Olexová pôsobila 50 rokov ako evanjelická duchovná - najprv zborová kaplánka, neskôr ako zborová farárka v Modre. Popri zborovej práci sa angažovala aj v redakcii Cirkevných listov a veľmi aktívna bola v ekumenickom hnutí doma i v zahraničí. Na základe jej dlhoročných snáh bol sprístupnený bývalý nemecký evanjelický kostol, ktorý sa desaťročia využíval ako skladisko. Dnes slúži kostol ako Sieň umení EUNIKA na usporadúvanie koncertov vážnej a cirkevnej hudby, na výstavy a iné podujatia. Za jej pôsobenia sa uskutočnila aj generálna oprava Slovenského evanjelického chrámu. Od roku 2005 je na dôchodku, no stále aktívne prednáša na rôznych fórach a v Slovenskom rozhlase.
Zdeněk Macháček
Zdeněk Macháček bol dlhoročným šéfdirigentom spevohry Novej scény v Bratislave. Počas svojej kariéry uviedol množstvo operetných a muzikálových diel z pera tých najvýznamnejších slovenských i svetových autorov. Jeho zásluhou sa Nová scéna stala najlepším operetným divadlom na území celého bývalého Československa. Prispel tak nemalou mierou aj k zachovaniu tradičnej hudby nášho regiónu – operety a jej prostredníctvom aj k významnej propagácii našej hudobnej kultúry doma i v zahraničí. Dodnes je veľmi aktívny, založil a vedie na Štátnom konzervatóriu v Bratislave Operetné oddelenie, vychováva mladú generáciu, koncertuje a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti ďalšej generácii.
Mgr. Jozef Kšiňan
Mgr. Jozef Kšiňan je najstarší a stále aktívny slovenský športový novinár, redaktor a publicista, dlhoročný športovec a tréner. Je autorom vyše 30 kníh a publikácií so športovou tematikou. Jeho aktivity sú pevne späté predovšetkým s futbalovými a hokejovými klubmi Bratislavy.   O futbalovom klube Slovan napísal prakticky všetky knihy a kroniky. Ako novinár sa zúčastnil a spravodajsky pokrýval 5 olympiád a desiatky medzinárodných súťaží. Dodnes, napriek pokročilému veku, spolupracuje s viacerými redakciami na Slovensku aj v Čechách. Nezanedbateľná je jeho práca v športových kluboch s mládežou, kde viac než 20 rokov pôsobil ako tréner. Sám aktívne hrával futbal, stolný tenis a basketbal.
Ing. Mária Opatovská
Ing. Mária Opatovská pôsobila 23 rokov v pozícii riaditeľky Obchodnej akadémie na Račianskej ulici. Počas pôsobenia v školstve sa ako člen celoštátnej odbornej komisie pre skupiny ekonomických odborov významnou mierou podieľala na rozvoji stredného odborného školstva. Stála pri zrode prvej učebne fiktívnej firmy na Slovensku. Zapájaním obchodnej akadémie do mnohých národných i medzinárodných projektov prezentovala kvalitu odborného školstva doma i v zahraničí. Zároveň prácou fakultnej učiteľky formovala ďalšie generácie mladých pedagógov.
Peter Kurhajec
Peter Kurhajec je filantrop, podporovateľ humanizmu, solidarity a spájania ľudí rôznych národností a vierovyznaní. Založil Spoločnosť Ferdinanda Martinenga, ktorá sa zameriava na podporu náboženskej a národnostnej tolerancie a pomáha zdravotne postihnutým spoluobčanom. Bol iniciátorom „Slávnosti zvonov“, ideovým autorom a realizátorom zlatej medaily „Posolstvo zjednotenej Európe“, autorom a realizátorom myšlienky bezbariérovej uličky v priekope pod Michalským mostom, zakladateľom a realizátorom podujatia "Bratislava Európe". Zaviedol aj tradíciu Zlatej medaily Ferdinanda Martinenga za činy v duchu ľudskosti a realizoval pietne akty "Bolesť v srdci" ako vyjadrenie súcitu pri veľkých tragédiách vo svete. Všetky aktivity realizuje výhradne z vlastných prostriedkov. Za svoju angažovanosť získal množstvo ocenení, medzi nimi aj B´nai B´rith–medailu medzinárodnej židovskej organizácie za porozumenie.
Mgr. Art Magdaléna Thierová
Baletná majsterka Mgr. art Magdaléna Thierová vedie od roku 1983 vlastné baletné štúdio, kde sa venuje deťom od 4 rokov až po stredoškoláčky. So svojimi žiačkami absolvovala množstvo vystúpení doma aj v zahraničí, spolupracovala s televíziou, divadlami aj známymi osobnosťami. Deti vedie k pohybovej kultúre, učí ich vnímať umenie, krásu a estetiku. Organizuje spoločné vstupy na divadelné predstavenia, usporadúva sústredenia aj verejné vystúpenia. Jej vplyv na deti má nezanedbateľný výchovný efekt, učí ich byť súčasťou kolektívu a rešpektovať sa navzájom. 
PhDr. Alena Bartlová CSc.
PhDr. Alena Bartlová je historičkou SAV a venuje sa osobnostiam slovenských dejín, osobitne Samuelovi Zochovi. Okrem bohatej publikačnej činnosti a niekoľkých monografií napísala aj 4 scenáre k dokumentárnym filmom, medzi ktorými je aj film o osobnosti Samuela Zocha. Formou prednášok sa na školách i v médiách pokúša zviditeľniť osobnosť nášho prvého bratislavského župana. Jej celoživotné dielo je veľmi bohaté a nemalou mierou prispela k odkrývaniu dejín i osobnostných profilov slovenských dejateľov ako boli Milan Hodža, Andrej Hlinka a ďalší.
Mons. Július Koller
Mons. Július Koller bol vysvätený v Bratislave pred 67 rokmi. Za svojho pôsobenia sa zaslúžil o rekonštrukciu niekoľkých kostolov a farností. Jeho bohatá publikačná činnosť je orientovaná na celú vekovú štruktúru veriacich od malých detí až po starších ľudí, ako aj pre kolegov a odbornú verejnosť. Vydal mnohokrát inovovanú modlitebnú knižku Otčenáš, učebnice náboženstva aj homílie pre kňazov. Od založenia týždenníka Remény bol jeho šéfredaktorom, ako aj pravidelným autorom článkov. Patril medzi zakladateľov OZ GLÓRIA - Združenia Maďarských kňazov na Slovensku. Vychoval generácie veriacich. Za svoje povolanie bolo počas totalitného režimu väznený a prenasledovaný.
 
Čestné občianstvo
 
Elena Arnaudová
Elena Arnaudová zastávala od roku 2004 pozíciu riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu na Slovensku. Pod jej vedením bolo organizovaných množstvo výstav významných bulharských, ale aj slovenských výtvarníkov. Uskutočnilo sa nespočetne veľa prezentácii kníh, literárnych večierkov a čítaní, premietaní filmov a stretnutí s umelcami a spisovateľmi. Pod jej vedením boli obnovené kurzy bulharského jazyka, ľudových tancov a knižnica sa obohatila o vzácne bulharské a slovenské knihy. Vďaka jej aktivitám sa zintenzívnili kontakty medzi slovenskými a bulharskými inštitúciami, organizáciami a spolkami. Koncom roku 2013 skončila svoju deväťročnú diplomatickú a kultúrnu misiu riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu.
 
 
Pamätný list predsedu
 
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. vyučuje predmet Lekárenstvo na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, súčasne je garantkou predmetu, je konzultantkou rigorózantov a vedie doktorandské štúdium. Už 18 rokov pôsobí ako prednostka Univerzitnej lekárne Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, kde získavajú študenti praktické skúsenosti. Je autorkou celého radu vedeckých a odborných štúdií, členkou akademického senátu Univerzity Komenského, vedeckým sekretárom v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a už 20 rokov organizuje odborné podujatia - Lekárnické dni. Pôsobí tiež ako predsedníčka redakčnej rady odborného periodika - Praktické lekárnictvo.
Mária Máziková
Mária Máziková viac ako 30 rokov vyučovala prírodovedné predmety na Gymnáziu v Senci. Desiatky študentov doviedla k úspechom na biologických a chemických olympiádach a pripravila ich na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Počas svojho pôsobenia viedla na škole tanečný a hudobný súbor a zorganizovala rôzne výstavy súčasného umenia. V rokoch 1996/97 bola riaditeľkou gymnázia v Senci. Ako dôchodkyňa až do roku 2005 vypomáhala na ZDŠ v Tomášove, kde viedla 2 úspešné projekty, v rámci ktorých škola získala ako prvá na Slovensku titul Zelená škola a Ekoškola. Okrem práce stredoškolskej pedagogičky prednášala aj na katedre chémie Pedagogickej fakulty v Nitre a ako odborná prekladateľka preložila 17 učebníc prírodovedných predmetov pre základné a stredné školy.
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc.
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc. stál v roku 1952 pri zrode Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského. Dlhé roky koordinoval celoštátny výskum v inžinierskej geológii, vychoval desiatky odborníkov a zaslúžil sa o celospoločenské prijatie a uznanie inžinierskej geológie. Je autorom množstva učebníc, viac ako 190 vedeckých a odborných publikácií, vrátane 12 monografických. Jeho práce z oblasti inžinierskogeologickej rajonizácie ovplyvnili vývoj tohto odboru vo svete a premietli sa napríklad aj do smerníc UNESCO a IAEG. Významnou súčasťou jeho vedeckej práce bolo štúdium vzťahov medzi geologickým prostredím a územným plánovaním, výstavbou a ochranou životného prostredia. Bol tiež viceprezidentom Medzinárodnej asociácie inžinierskej geológie pre východnú Európu.