Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK: Župa navyšuje rozpočet pre neštátne subjekty v sociálnej oblasti

 Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja navýšili finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a poskytovateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V roku 2016 bolo pre neverejných poskytovateľov vyčlenených 7 700 000 Eur, v roku 2017 poslanci schválili výšku príspevkov v celkovej sume 7 922 710 Eur.

 
„Bratislavská župa má silné finančné zdravie, v minulom roku sa nám podarilo opäť znížiť dlh a s prostriedkami, ktoré župa má, narába hospodárne a správne. Výsledkom hospodárenia sú aj dostupnejšie a kvalitnejšie sociálne služby. Podarilo sa nám zrekonštruovať a otvoriť ďalšie priestory, ktoré budú slúžiť ľuďom so zdravotným postihnutím, v zariadeniach pribudli schodolezy, zatepľujeme pôvodné budovy a vymieňame okná, čo sa prejavuje v úspore energií, vymenili sme zastarané prístroje za nové, pre imobilných klientov v zariadeniach v našej pôsobnosti sa nám podarilo zabezpečiť špeciálne upravené vozidlá,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí BSK upriamila svoju pozornosť na rozširovanie sociálnych služieb pre najzraniteľnejšiu skupinu detí so zdravotným postihnutím a rizikovým vývinom, ako aj pre ženy a deti, ktoré zažívajú násilie.
V  roku 2015 sme oslovili odborníkov, ktorí sa venujú deťom so zdravotným postihnutím a spoločným úsilím od roku 2016 poskytujeme novú sociálnu službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi od 0-7 rokov, ktorá sa v rodinách okamžite ujala. V prvom polroku 2017 otvoríme ďalšiu službu pre malé deti postihnuté autizmom, zariadenie podporovaného bývania, pripravujeme sa na proces deinštitucionalizácie v 2 zariadeniach sociálnych služieb v Bratislave a v Modre, kde finišujeme s prípravou žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Výsledkom našej niekoľkoročnej snahy je, že sociálne služby prispôsobujeme potrebám občanov a snažíme sa o vytvorenie podmienok, ktoré sa čo najviac približujú k bežnému prostrediu domova,“ vymenúva nové možnosti predsedníčka Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí a zároveň podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh.
Výška finančných príspevkov, ako aj počet občanov, ktorým bratislavská župa zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb, každoročne rastie. Na porovnanie v roku 2010 to bolo 4 445 177,78 Eur, ide teda v tomto roku o nárast o takmer 80%. Napriek tomu, že Bratislavský kraj nepatrí počtom obyvateľov medzi najväčšie kraje, poskytuje na počet občanov najviac finančných prostriedkov v sociálnej oblasti zo všetkých krajov.  
V roku 2016 patrili medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v bratislavskom kraji, ktorí získali najvyššie finančné príspevky, organizácie Lepší svet n.o., ktorej bol poskytnutý príspevok v celkovej výške 459 297,32 eur, Nemocnica Modra n.o. s príspevkom 346 187,02 eur a Dom seniorov centrum oddychu n.o. v Senci s príspevkom 255 939,94 eur.
Bratislavský kraj tak aj v tomto roku potvrdil, že stratégia, ktorú poslanci zvolili pri celkovom nakladaní s finančnými prostriedkami, bola správnou cestou a odzrkadľuje sa v každodennom živote občanov.
Vďaka poslancom BSK, ktorí v máji na zasadnutí zastupiteľstva schválili možnosť ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v župnej pôsobnosti, bude môcť až 52 zamestnancov získať prístup k cenovo dostupnému a kvalitnému bývaniu. V 26 bytových jednotkách, ktoré pôvodne slúžili ako penziónová časť v bytovom dome a ktoré nebolo možné debarierizovať, bude umožnené ubytovať aj zamestnancov - rodičov so svojimi neplnoletými deťmi. Doba ubytovania bude stanovená na dobu určitú a náklady za spotrebované energie a služby spojené s poskytovaním ubytovania budú vypočítané na základe podlahovej plochy bytovej jednotky.
„V zariadeniach sociálnych služieb je celkovo nedostatok zamestnancov, najmä v pozíciách ako opatrovateľka, zdravotná sestra, pomocná sila v kuchyni a podobne. Ide o  veľmi rozumné riešenie pre vzniknutú situáciu. Práve vyjsť zamestnancom v ústrety tým, že im poskytneme bývanie, si zlepšujeme našu pozíciu a našu šancu ich zamestnať. Jednoducho tam, kde vieme pomôcť s ubytovaním, ktoré je cenovo dostupné, to veľmi zaváži,“ uzavrel župný poslanec a člen Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK Ing. Pavol Baxa.