Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cesta do Rohožníka z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj plánuje prdložiť po vyhlásení výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) na realizáciu projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie obchvatu Rohožníka. Spolufinancovanie župy bude 400 000 eur.

 

„Kvalitné regionálne cesty budú slúžiť nielen obyvateľom kraja na pohodlnejšiu prepravu do škôl, práce či k lekárovi. Kvalitná infraštruktúra je výhodou aj pre investorov, ktorí tak prinesú do regiónu pracovné príležitosti. Modernizácia cesty tretej triedy Rohožník – Malacky je spôsobená najmä jej zúfalým stavom, pretože po nej denne prechádzajú ťažké nákladné vozidlá. Cesta bude nielen zrekonštruovaná, ale aj rozšírená a tým pádom bude môcť byť prekategorizovaná na cestu druhej triedy,“ objasnil zámer župy predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom projektu je modernizácia cesty III. triedy 1113 v jestvujúcom koridore z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy. Hlavným účelom je vybudovanie kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej cesty pre potreby regionálnej dopravy a to najmä nákladnej. Existujúca cesta III. triedy 1113 nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu a to z hľadiska technického ako aj z hľadiska stavebného. Okrem modernizácie cesty III. triedy 1113 sa výhľadovo projektuje obchvat obce Rohožník v záujme vylúčenia nákladnej dopravy mimo obce.                                                                     

Projekt už má spracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na realizačný projekt a BSK požiadalo o vydanie stavebného povolenia. Ukončenie verejného obstarávania sa predpokladá na december 2016.

„Projekt bude financovaný z Operačného programu IROP 2014 – 2020, Prioritná os č. 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“. Tá je primárne určená na posilnenie regionálnej mobility. Spolufinancovanie župy je vo výške 400 000 eur a predpokladáme, že po úspešnom verejnom obstarávaní na realizátora stavby by sme mohli samotnú výstavbu a rekonštrukciu začať v treťom kvartáli 2017,“ vysvetlila riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Rozpočet BSK na projekt je plánovaný vo výške 8 000 000,00 EUR, pri spolufinancovaní z vlastných zdrojov vo výške 400 000,00 EUR. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 4 000 000,00 EUR, Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu predstavuje 3 600 000,00 EUR.