Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cestovný ruch

Jednou z významných oblastí je aj cestovný ruch. Venuje sa mu nielen samostatné oddelenie, ale aj Krajská organizácia cestovného ruchu, ktorú kraj založil v spolupráci s oblastnými organizáciami CR.

 

Kraj zabezpečuje vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu, zastupuje a podporuje záujmy CR vo svojom území. Je zodpovedný za vypracovanie vlastných strategických a rozvojových dokumentov v oblasti cestovného ruchu, spracúva štatistické údaje a ich analýzy a spolupracuje na vypracovaní koncepčných materiálov a projektov pre rozvoj CR v SR i zahraničí. Má vypracovanú vlastnú Stratégiu rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020 a pri jej napĺňaní koordinuje spoluprácu s ďalšími organizáciami. Tie podporuje v realizácii rozvojových projektov cestovného ruchu aj v rámci vlastnej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu. Vytvára tiež databázu informácií z oblasti cestovného ruchu, spolupracuje s mestskými turistickými informačnými centrami, rôznymi asociáciami a záujmovými združeniami a ďalšími mimovládnymi organizáciami. V rámci cezhraničnej spolupráce iniciuje a spája aktivity na podporu rozvoja produktov a prenosu know-how skúseností pre rozvoj regiónu a skvalitnenie služieb cestovného ruchu v kraji.

Krajská organizácia cestovného ruchu, založená Bratislavským samosprávnym krajom v spolupráci s oblastnými organizáciami vykonáva destinačný manažment a marketing. Združuje jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré vykonávajú marketingové a propagačné aktivity na domácom a zahraničnom trhu cestovného ruchu. Zúčastňuje sa na veľtrhoch a výstavách, organizuje infocesty a roadshow s cieľom adresnejšej prezentácie regiónu pre potenciálnych návštevníkov a turistov. Zároveň občania a návštevníci kraja nájdu množstvo užitočných informácií na web stránke, FB stránke a v mobilnej aplikácii organizácie.

Oddelenie cestovného ruchu aj Krajská organizácia cestovného ruchu spoločne rozvíjajú spoločenské, kultúrne a športové aktivity tak, aby do kraja zavítalo viac návštevníkov a aby tu našli zaujímavé atrakcie a kvalitné služby cestovného ruchu.