Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 


 
vo vzťahu k občanovi


• zverejňujeme databázy subjektov participujúcich na rozvoji CR (cestovného ruchu) na území BSK,
• z podkladov ŠÚSR (Štatistický úrad SR) spracúvame štatistické ukazovatele a výkony zariadení v CR, sú dostupné na web stránke BSK,
• obyvateľov a návštevníkov kraja informujeme o podujatiach v kraji,
• poskytujeme konzultácie a podklady pre študentov vysokých škôl so zameraním na cestovný ruch pri spracovaní seminárnych, diplomových a doktorandských prác,

vo vzťahu k samospráve obcí


• tvoríme stratégiu rozvoja turizmu kraja a spolupracujeme pri obstarávaní strategických a koncepčných materiálov, zadávaní prieskumov a analýz, ako i pri ostatných činnostiach v cestovnom ruchu samosprávy,
• tvoríme databázu informácií z oblasti CR a poskytujeme z nej informácie pre obce,
• spolupracujeme s mestskými turistickými informačnými centrami a zverejňujeme ponuku informačných centier na web stránke BSK,
• mapujeme a podporujeme investičné zámery cestovného ruchu obcí a zabezpečujeme ich prezentáciu v spolupráci s MDVaRR SR, štátnymi agentúrami (SARIO, SACR, NADSME a inými subjektami),
• v partnerstve s miestnou samosprávou spolupracujeme pri realizácii projektov CR podporených z prostriedkov zo ŠF EÚ,
• podporujeme domáci cestovný ruch v regióne (kampane v spolupráci so SACR),
• poskytujeme poradenstvo pri spracovaní verejnoprospešných projektov,


vo vzťahu k štátnej správe


• spolupracujeme a zúčastňujeme sa na periodických stretnutiach sekcie CR SK8 so sekciou turizmu MDVaRR SR,
• spolupracujeme pri jednotnej prezentácii Slovenska v zahraničí s MZV SR,
• poskytujeme informácie a spolupracujeme pri tvorbe strategických, koncepčných a legislatívnych materiálov na národnej úrovni, pripomienkujeme materiály a informujeme o plnení zámerov na úrovni kraja,


vo vzťahu k podnikateľskému  sektoru  a združeniam

• zabezpečujeme vypracovanie Stratégie rozvoja turizmu kraja,
• podporujeme aktivity podnikateľských subjektov a združení pri realizácii stratégie rozvoja turizmu na území kraja, 
• poskytujeme dotácie na podporu turizmu v zmysle VZN BSK č.6/2012,
• zabezpečujeme prieskumy zamerané na „Bratislavský kraj ako destináciu CR“,
• v spolupráci s krajskou organizáciou  cestovného ruchu „Turizmus regiónu Bratislava“ (založená v roku 2012) sa zúčastňujeme na realizácii marketingových a propagačných aktivít destinácie „Bratislavský kraj“ doma a v zahraničí, na  organizácii infociest zahraničných masmédií a touroperátorov do regiónu, spolupracujeme na realizácii regionálnych podujatí v kraji  podporujúcich domáci a aktívny zahraničný cestovný ruch, podieľame sa na príprave propagačných a informačných materiálov z oblasti CR a poskytujeme ich pre obyvateľov a návštevníkov kraja cestou turistických informačných centier v území kraja, pre ubytovacie a kultúrne zariadenia v kraji,


vo vzťahu k vzdelávacím inštitúciám


• spolupracujeme a podporujeme vzdelávacie aktivity, vedecké konferencie a semináre (poskytujeme informačné materiály BSK, podporujeme prezentačnú činnosť, spolupracujeme pri sprievodných programoch, atď.).