Blindfriendly Pondelok 22. 7. 2019 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 

 
 • koordinujeme aktivity v oblasti práce s mládežou uskutočňované v mestách a obciach na území BSK a tiež v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce,
 • spracúvame podklady pre tvorbu rozpočtu a kontrolujeme využitie finančných prostriedkov vyčlenených pre oblasť mládeže z rozpočtu BSK,
 • vypracúvame koncepcie rozvoja starostlivosti o mládež v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré sa na práci s mládežou zúčastňujú, v pôsobnosti samosprávneho kraja,
 • koordinujeme činnosť občianskych združení a iných záujmových združení v oblasti rozvoja starostlivosti o mládež,
 • finančne podporujeme voľnočasové aktivity formou vzdelávacích a kultúrnych poukazov pre mládež na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
 • riadime výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami,
 • rozpracúvame koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja a podieľame sa na výbere a príprave športových talentov,
 • podporujeme organizovanie športových podujatí regionálneho významu,
 • podporujeme športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
 • zabezpečujeme prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových zariadení a staráme sa o ich účelné využívanie,
 • kontrolujeme činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry,
 • kontrolujeme účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú kultúru zo štátneho rozpočtu,
 • spolupracujeme s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.