Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Domovy sociálnych služieb pred transformáciou

 Zástupcovia bratislavskej župy dnes navštívili dve zariadenia sociálnych služieb v bratislavskej Rači a v Modre, ktoré prechádzajú procesom transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku. Cieľom je vytvorenie a rozšírenie siete komunitných služieb, ktoré vytvárajú podmienky pre dôstojný život prijímateľov sociálnych služieb v prirodzenom sociálnom prostredí.

 
„Chceme získať pre podporu vlastné poslankyne a poslancov, aby uverili, že to je vyššia kvalita poskytovania sociálnych služieb. Samozrejme, chceme na svoju stranu získať aj príslušnú verejnosť. Bohužiaľ sa stávali prípady, keď už takýto proces bežal, najmä v menších obciach, ľudia povedali, že našich klientov v obci nechcú. Príkladom je pre nás Bezpečný ženský domov, na ktorý sa tiež ľudia najprv pozerali cez prsty a teraz nám chodia z každej strany pozitívne ohlasy a pýtajú sa, kedy bude aj v iných mestách. Chceme sa teda aj teraz zastať slabších. Ale nie v uzavretom priestore, ale priamo medzi ľuďmi v otvorenom priestore. O tom je celý tento proces pod názvom deinštitucionalizácia. Inak povedané, privedenie ľudí späť do spoločnosti s našou podporou, aby mohli viesť kvalitný život,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
V rámci programu navštívili zástupcovia župy dve zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (2 pracoviská) a Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre (2 pracoviská). Obe zariadenia sa stali súčasťou procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku, ktorého cieľom  je začlenenie ľudí so zdravotným znevýhodneným do komunity, vytvorenie domáceho prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich individuálnych potrieb, ako aj citového života  a umožnenie nadväzovania priateľských medziľudských vzťahov v prirodzenom sociálnom prostredí. Takýto prístup podporuje samostatnosť a ich integráciu do bežnej komunity tým, že ku každému prijímateľovi sociálnej služby pristupuje ako k plnohodnotnému jedincovi, ktorý má vlastné potreby, preferencie, silné a slabé stránky. Zmena v prístupe k poskytovaniu sociálnej služby poskytne človeku so zdravotným znevýhodnením viac súkromia a možnosť voľby. Prijímateľ sociálnej služby sa bude môcť, s podporou a pomocou pracovníkov, v rámci svojich možností starať  o svoju domácnosť a tráviť voľný čas podľa svojich predstáv.
„Osobne som veľmi rada, že naši poslanci aj celé vedenie župy sa postavilo za tento proces a podporuje ho od začiatku. Naši poslanci nás podporovali aj v tom, aby sme tieto dve zariadenia zaradili aj do procesu deinšitucionalizácie. Nám ide o to, aby sme našim klientom, ktorých máme v našich zariadeniach, zlepšili ich kvalitu života, aby sme ich začlenili do spoločenského života, do sociálneho prostredia, aby sme im pomohli vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému rodinnému prostrediu. Veď napokon to, že majú isté zdravotné postihnutie a hendikepy, alebo to, že sú to starší ľudia, neznamená, že sú odkázaní vo všetkom a celodenne len na pomoc iných,” zhrnula podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh, ktorá na župe zodpovedá práve za oblasť sociálnych vecí. 
 
„Človek, ktorý nie je priamo, či už rodinne alebo pracovne, zapojený do procesu nutnosti riešiť v živote takéto okolnosti, ten si ani neuvedomuje všetky zákulisné kroky. Myslím si, že do tohto procesu treba ísť. Je to naozaj posunutie kvalitatívne vyššie, v ľuďoch tak nájdeme rezervy a môžeme ich integrovať,“ podporila proces transformácie a deinštitucionalizácie poslankyňa Zastupiteľstva BSK Anna Zemanová.
Do projektu, podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, sú zapojené tie najväčšie domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. So samotnými stavebnými úpravami by mala župa začať v prvom kvartáli 2017.
„Celkovo hovoríme o preinvestovaní viac ako 4 milónov eur do našich zariadení. Spolufinancovanie BSK je 5%, 10% zo štátu a 85 % zo zdrojov IROP. Z každého toho projektu sa budeme uchádzať v dvoch várkach o dva projekty. V prvom projekte bude objekt Strelková plus dvojdom na Račianskej a druhý projekt bude v podobe nájdenia podporovaného bývania Meremy. To znamená oprávnené výdavky nielen na rekonštrukciu samotných budov, ale aj výstavba dvojdomov, výstavba domov, dokonca nákup pozemkov, nákup bytov a potom ich následná rekonštrukcia,” objasnila systém financovania riaditeľka Odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.
V minulosti bola inštitucionálna starostlivosť považovaná za najlepší a adekvátny spôsob starostlivosti o ľudí s rôznymi potrebami podpory. Rôzne medzinárodné štúdie jasne dokázali, že inštitucionálna starostlivosť  vykazuje horšie výsledky z hľadiska kvality života v porovnaní so službami poskytovanými v komunite (v domácnostiach a v bytoch v bežnom prostredí). Inštitucionálna starostlivosť sa často stáva celoživotným sociálnym vylúčením a segregáciou,  nakoľko vytvára pevné, hierarchizované štruktúry a vedie klientov k tomu, aby dodržiavali stanovenú rutinu bez ohľadu na ich záujmy a potreby.
 
“Veľmi dôležité je začať už odmalička. Našim jedným z hlavným cieľov je aj podporovať služby včasnej intervencie, práve pre rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko so zdravotným postihnutím alebo s rizikovým vývojom. Bratislavský samosprávny kraj v rámci komunitných služieb podporuje aj služby včasnej intervencie a v tomto prípade máme v bratislavskom kraji prvé centrum včasnej intervencie pre deti od 0 do 7 rokov,” dodala na záver riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.