Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku do 30.1.2012

Ide o skúšobnú prevádzku na stavbu „Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova“

 
Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby na dráhe v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v konaní posúdil žiadosť stavebníka Hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava v zastúpení Generálnym investorom Bratislava, Röntgenova 24, 852 92 Bratislava na skúšobnú prevádzku na stavbu „Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova“ pre stavebné objekty: „SO 03 Zábrany trolejového vedenia nadchod Pražská, SO 04 Preložka trolejového vedenia Pražská – Stromová, SO 05 Trolejové vedenie Pražská – Brnianska – Prokopa Veľkého – Hroboňova, SO 06 Ovládanie výhybiek, SO 07 Napájacie vedenie Hroboňova – Pražská, SO 11 Ochrana zariadení v zóne trolejového vedenia, PS 01 Dozbrojenie meniarne Hroboňova“, situované na pozemkoch parc. č. 21633/2, 4747/2, 21630/8, 21585/1, 21591/1, 21609/1, 21606, 4819, 4838, LV nezaložený, obec: Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 4747/1, 4747/3, 4772/1, 21583, 21607, 21608, 21610, 21614 vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zapísané na LV 1656, obec: Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie: Staré Mesto, (LV vedené Správou katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu) v rozsahu projektu overeného v kolaudačnom konaní podľa § 83 stavebného zákona takto rozhodol:
povoľuje predčasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 30.1.2012
 
             SO 03 Zábrany trolejového vedenia nadchod Pražská
             SO 04 Preložka trolejového vedenia Pražská – Stromová
             SO 05 Trolejové vedenie Pražská – Brnianska – Prokopa Veľkého – Hroboňova
             SO 06 Ovládanie výhybiek
             SO 07 Napájacie vedenie Hroboňova – Pražská
             SO 11 Ochrana zariadení v zóne trolejového vedenia
             PS 01 Dozbrojenie meniarne Hroboňova
 
 
Viac v prílohe.

Súvisiace dokumenty