Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dopravná politika


 
1. Je na oficiálnej stránke samosprávy zverejnený dokument/informácia o postupe pri žiadaní o udelenie dopravnej licencie?

áno link - odkaz na súbor Žiadosť o udelenie dopravnej licencie, v ktorom sa nachádza zoznam potrebných písomností, ktoré treba pri podaní žiadosti,
+ link, v prípade, ak má dopravca záujem podať žiadosť, tak ju môže vyplniť cez elektronizáciu služieb

2. Sú na oficiálnej stránke samosprávy zverejnené oznámenia o začatí, resp. vyhodnotení správneho konania vo veci udelenia/zmeny/odňatia dopravnej licencie? V zmysle § 18 odsek 3 zákona č. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“):
„O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.“
V konaniach o udelenie, zmenu alebo odňatie dopravnej licencie sú vždy známi účastníci konania, preto sa pri týchto konaniach nepoužíva verejná vyhláška. Sme toho názoru, že by to nemalo byť zverejňované
3. Je na oficiálnej stránke samosprávy zverejnený zoznam udelených dopravných licencií? áno link
4. Sú na oficiálnej stránke samosprávy zverejnené oznámenia o zmene cestovných poriadkov? link - odkaz: Aktuálne platné cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Po kliknutí na daný odkaz, Vás presmeruje na stránku dopravcu Slovak Lines, a. s. Bratislava, kde sa nachádzajú všetky aktuálne platné cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Okrem toho po kliknutí na odkaz IDS BK Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji sa Vám presmeruje na ich stránku, kde sa taktiež nachádzajú všetky aktuálne platné cestovné poriadky prímestských autobusových liniek.