Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dotácie a granty


 
1. Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie? Áno. Verejnosť sa môže zúčastniť rokovania Zastupiteľstva BSK, ktoré rozhoduje o pridelení dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém
2. Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami? Áno. Úrad BSK zverejňuje úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na webovej stránke Úradu BSK www.bratislavskykraj.sk, ako aj na webovej stránke špeciálne zriadenej pre tento účel na doméne www.brds.sk.
3. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? Áno. Pravidlá riešenia konfliktu záujmov vo vzťahu k dotáciám sú v prípade dotácií poskytovaných prostredníctvom dotačných schém upravené priamo vo VZN BSK č. 2/2016 zo dňa 9.9.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
www.region-bsk.sk/dotacie.aspx
brds.sk/
4. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie? Áno. Úrad BSK zverejňuje rozhodnutia samosprávy (uznesenia zastupiteľstva) o (ne)pridelení dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na webovej stránke Úradu BSK www.bratislavskykraj.sk, ako aj na webovej stránke špeciálne zriadenej pre tento účel na doméne www.brds.sk.
5. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie? Áno. Úrad BSK zverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie odborných hodnotiacich komisií v jednotlivých dotačných schémach.
2017: dotacie.bratislavskykraj.sk/statistiky
2016: dotacie.bratislavskykraj.sk/statistics
6. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie aspoň za rok 2016? Áno. Úrad BSK zverejňuje všetky materiály predkladané do zastupiteľstva ako aj uznesenia zastupiteľstva (týka sa aj schvaľovaní (prideľovaní) dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na webovej stránke Úradu BSK v časti materiály do zastupiteľstva: www.region-bsk.sk/materialy-zastupitelstva-bsk.aspx
7. Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana? nie link