Blindfriendly Pondelok 16. 12. 2019 | Meniny má Albína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Elektronická úradná tabuľa


 

 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK je v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v zmysle Zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, predložený na verejnú diskusiu, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.
 
Pripomienky k zverejnenému materiálu môžete posielať na adresu:
1.            Oddelenie kultúry, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,P.O. Box 106,820 05 Bratislava 25
2.            e-mailom: zuzana.ivaskova@region-bsk.sk

Dôvodová správa_VZN_dotacie

VZN_DOTACIE_MATERIAL_ZASTUPITELSTVO

Dôvodová správa a návrh uznesenia

UZN a DS do Z BSK

ZU 2014

VZN o určení počtu tried prvého ročníka na 2016-17

Záverečný účet BSK:

Záverečný účet BSK za rok 2014 je v stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenie § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a to zverejnením na úradnej tabuli a na internetovej stránke BSK.
Pripomienky k zverejnenému materiálu môžete zasielaťv termíne do 25.6.2015 do 12.00 hod. na adresu:

Súvisiace dokumenty