Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Excelentná Univerzita

Národný projekt „ Excelentná Univerzita “ je implementovaný Univerzitou Komenského v Bratislave v partnerstve s Bratislavským samosprávnym krajom od augusta 2007 do 30.septembra 2008.

 
Aktivity projektu sú realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja a podporujú budovanie vedomostnej spoločnosti a rozvoj regiónu prostredníctvom zlepšenia prepojenia vzdelávania s hospodárskou praxou, rozvoja inovačného potenciálu a tvorby nových poznatkov pre potreby podnikateľského prostredia.
 
Zdroje financovania projektu:
-         Európsky sociálny fond
 
Programový dokument: jednotný programový dokument Bratislava Cieľ III.
Priorita č. 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov
Opatrenie č. 2.1: Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
 
Hlavným cieľom projektu Excelentná univerzita je rast konkurencieschopnosti zamestnancov a zvýšenie kvality ľudských zdrojov a to najmä zlepšením prepojenia vzdelávania s praxou, zvýšením kvality vzdelávania a zlepšením využiteľnosti výskumu, vývoja a inovácií.
 
Excelentná univerzita sa snaží v dlhodobom meradle vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie založené na najnovších poznatkoch získaných na medzinárodnej úrovni a prispieť tak k rozvoju regiónu a budovaniu kapacít aj prostredníctvom transféru aktuálneho know-how v identifikovaných prioritných oblastiach.
 
Aktivity národného projektu sú navrhnuté tak, aby ovplyvnili rozvoje bratislavského regiónu v dlhodobom horizonte, preto je ich neoddeliteľnou súčasťou medzi-inštitucionálna spolupráca a budovanie kapacít v oblasti regionálneho rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu.
 
Cieľovými skupinami národného projektu v Bratislavskom samosprávnom kraji sú:
-         zamestnanci, pedagogickí pracovníci, vedeckí a výskumní pracovníci
-         študenti a absolventi vysokých a stredných škôl vstupujúci na trh práce
-         zamestnanci podnikov, malí a strední podnikatelia
 
Vzdelávacie aktivity Excelentnej univerzity sú organizované v troch prioritných oblastiach.
  1. Nové a obnoviteľné zdroje energie
  2. Biotechnológie a biomedicína
  3. Spoločnosť, veda a civilizačné výzvy
 
Prednášajúcimisú špičkoví zahraniční a slovenskí odborníci vo vybraných oblastiach vzdelávania z vedecko-výskumnej sféry, významné osobnosti spoločenského života a experti z podnikateľského prostredia. Kvalitu realizovaného vzdelávania zabezpečujú odborní garanti pre jednotlivé prioritné oblasti vzdelávania. Manažment projektu zabezpečuje riadiaci tím projektu.