Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

FREŠO: Aj na nových projektoch budeme spolupracovať s partnermi

 Bratislavský kraj sa v súčasnosti aktívne zapája do príprav nového programového obdobia Európskej únie pre roky 2014 – 2020.

 
Primárnym cieľom je zabezpečiť participáciu subjektov bratislavského regiónu na čerpaní peňazí z fondov EÚ v rámci investičných aktivít. Na pôde BSK sa konal seminár „Strategické dokumenty Bratislavského samosprávneho kraja pre podporu vedy, výskumu, inovácií a prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020“lokálnym podujatím európskeho týždňa regiónov a miest Open Days 2012. Svoje vedomosti a skúsenosti si vymieňali participanti zo štátnej, verejnej, akademickej, súkromnej a neziskovej sféry. , ktorý je
 
„Seminár je venovaný príprave dokumentov na čerpanie fondov v novom programovom období Európskej únie 2014 – 2020. Ide najmä o oblasť podpory vedy, výskumu, inovácii a vzdelávania. My sa chceme sústrediť na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, dopravy, energetiky a životného prostredia,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Kým doteraz má BSK obmedzené možnosti pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ, v budúcom programovom období by mohol čerpať predsa len viac. „Terajšie znenie nariadenia nám umožňuje, aby sme urobili transfer 3 percentá pre Bratislavský kraj, je to len možnosť. Je teraz na úrovni Slovenskej republiky, či tú možnosť využijeme alebo nie. Bude potrebná politická dohoda aj dohoda medzi vyššími územnými celkami, že prioritou bude tento transfer do Bratislavského kraja,“zdôraznil generálny riaditeľ sekcie koordinácie fondov EÚ z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Juraj Gmiterko.
 
Slovensko má možnosť vyčerpať do konca roka 2014 1,7 mld. € z prostriedkov EÚ. Gmiterko poukázal na to, že BSK čerpá peniaze z EÚ v prebiehajúcom programovom období maximálne efektívne, čerpanie OP BK je na úrovni 38 percent, kým čerpanie SR je na úrovni 34 percent. „V tejto chvíli neevidujem žiadne problémy, ktoré by viedli k tomu, že záväzok, ktorý má OP BK, by bol nevyčerpaný a nejaké peniaze by mohli prepadnúť,“ uviedol Gmiterko. Ako ďalej pokračoval, kontrahovanie, teda zazmluvnenie projektov pre BSK je na úrovni 54 percent. „Ak riadiaci orgán pre OPBK, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva má vyhlásené výzvy a je predpoklad, že zbytková alokácia bude do konca roka zazmluvnená, tým pádom budú pripravené aj ďalšie projekty na čerpanie,“ uzavrel Juraj Gmiterko. 
 
V rámci príprav nového programové obdobia BSK pripravuje aj nový strategický dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2014-2020, ktorého súčasťou je aj nová inovačná stratégia. Program bude tvoriť podklad pre tvorbu nových operačných programov. „Prípravy strategických dokumentov, ako aj príprava projektov pre nové programové obdobie musia byť vypracované na princípe partnerstva. Preto je nevyhnutné posilniť spoločný dialóg a spoluprácu na všetkých úrovniach,“ uviedol Pavol Frešo.
 
Zúčastnení hovorili aj o energetickej efektívnosti v podmienkach miest a obcí, mesto Nitra predstavilo svoj Akčný plán trvalo udržateľnej energie do roku 2020 a jeho praktický dopad na fungovanie miest a obcí. Na programe bol aj „Dohovor primátorov a starostov – Za udržateľnú energiu na miestnej úrovni“ a jeho implikácie pre participujúce strany.
 
Seminár sa konal v rámci aktivít nadväzujúcich na 10. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest Open Days 2012, ktoré v Bruseli 8.-11. októbra organizovala Európska komisia v spolupráci s Výborom regiónov a jednotlivými regiónmi EÚ. BSK sa podujatia zúčastnil v rámci Siete hlavných miest a regiónov spolu so svojimi zahraničnými partnermi. V rámci konglomerátu Inovatívne regióny pre inteligentný rast sa venoval tematike dosahovania regionálneho rastu, prostredníctvom inovácii prezentoval návrhy svojej novej inovačnej stratégie na roky 2014 – 2020 a novovzniknuté centrá odborného vzdelávania. „Naším zámerom bolo predstaviť prioritné oblasti, na ktoré by sa mal kraj sústrediť a v čom môžeme konkurovať voči iným európskym regiónom,“ zdôvodnil župan Pavol Frešo.
 
Pre zefektívnenie napĺňania svojich cieľov BSK znovuotvoril minulý rok svoje zastúpenie v Bruseli. Hlavnou úlohou kancelárie je vytvárať optimálne podmienky pre kvalitnú spoluprácu s inštitúciami EÚ, slovenskými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli a v neposlednom rade so slovenskou komunitou žijúcou v Belgicku.